Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
10.12.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om arbetsminnesträningens svaga positiva effekter

FM Daniel Fellmans doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning måndag 17.12.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Verbal Working Memory Training in Health and Disease: Outcomes and Underlying Mechanisms.

Arbetsminnesträningens effekter har varit kontroversiella och dess mekanismer oklara. Denna doktorsavhandling, som fokuserar på det verbala arbetsminnet, visar att träningseffekterna är mycket begränsade både hos friska vuxna och hos neurologiska patienter. En potentiellt viktig mekanism för den i och för sig begränsade träningsframgången är de strategier som man använder. Deltagare som tog i bruk minnesstrategier visade bättre framgång.

Resultaten i avhandlingen ger inget stöd för den rådande kapacitetshypotesen, enligt vilken arbetsminnets begränsade kapacitet kan utvidgas genom intensiv och utmanande träning. Fynden talar snarare för strategiförmedlingshypotesen, enligt vilken kapaciteten inte ökar men man börjar använda sina minnesresurser mer effektivt genom att tillämpa strategier under träningsperioden. Trots att det idag finns ett stort antal kommersiella arbetsminnesträningsprogram till salu tyder föreliggande resultat på att de positiva effekterna av dessa träningsprogram sannolikt är minimala och deras nytta kunde ifrågasättas.

Träningsstudierna i avhandlingen använde sig av nätbaserad arbetsminnesträning som utfördes i deltagarnas hemmiljö vilket visade sig vara tillämpbart både hos friska vuxna och patienter som hade Parkinsons sjukdom. Studierna utfördes inom projektet BrainTrain som är ett av Åbo Akademis interna spetsforskningsenheter. Avhandlingsarbetet finansierades av Stiftelsen för Åbo Akademi och Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

Daniel Fellman disputerar måndagen den 17 december 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Elisabeth Stine-Morrow, University of Illinois, Beckman Institute, USA och kustos är professor Matti Laine, Åbo Akademi.

Daniel Luis Fellman är född 26.1.1990 i Åbo. Han avlade studentexamen 2009 vid Jakobstads gymnasium och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi, 2015.

Daniel Fellman kan vid behov nås per telefon 050 528 9450 eller e-post daniel.fellman@abo.fi.

 

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/164920?locale=lsv

Daniel Fellman
Daniel Fellman

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör