Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om användningen av humanoida robotar i social- och hälsovården

Malin Andtfolk

HvM Malin Andtfolks doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter The possibilities for using humanoid robots as a care resource.  

Disputationen äger rum fredagen den 17 juni 2022 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa samt via videolänk. Opponent är professor Helinä Melkas, LUT-universitetet och kustos är docent Linda Nyholm, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

För att möta de utmaningar som uppstår då humanoida robotar introduceras i social- och hälsovården behövs nya flerdimensionella perspektiv. Tidigare studier som berör vårdmöten mellan människa och humanoid robot är både få samt bristfälliga och fokus för avhandlingen har därför varit verkliga ansikte-mot-ansikte vårdmöten mellan människa och humanoid robot. I avhandlingen presenteras både en enkätstudie gällande olika aktörers attityder gentemot användning av humanoida robotar i vården, en scoping review gällande användning av humanoida robotar i vården av äldre, och en kvalitativ pilotstudie där ett humanoid robot-lett gruppträningsprogram utvecklades för samt utvärderades av hemmaboende äldre personer. 

I avhandlingen identifieras att ansikte-mot-ansikte vårdmöten mellan människa och humanoid robot förefaller vara kopplade till positiva upplevelser och attityder, men att tekniska brister fortfarande förekommer och etiska aspekter (kopplade till både tekniska och sociala aspekter) bör identifieras för att säkerställa mer robusta och användarvänliga humanoida robotar. Deltagare som ansågs vara mest positiva gentemot användning av humanoida robotar i social- och hälsovården var övriga relevanta aktörer i social- och hälsovården (så som politiker, ledare och servicepersonal) och äldre deltagare samt deltagare med antingen högre utbildningsnivå eller med svenska som modersmål. I avhandlingen identifieras även att humanoida robotar i dagsläget saknar en inneboende förmåga att ge omvårdnad. Istället bör den humanoida roboten betraktas mer som ett hjälpmedel eller ”komplement” till vård.  

Förutom att resultaten påvisar bland annat områden och målgrupper mer lämpliga som första målgrupp när humanoida robotar introduceras och implementeras, identifieras även vilka forskningsmetoder och områden som är mindre studerade gällande humanoida robotar. 

Genom att införliva fokus på ansikte-mot-ansikte vårdmöten mellan människa och humanoid robot, längre interventioner samt studier förlagda i vårdverksamhet kan förståelsen förbättras och därmed även användbarheten av humanoida robotar som vårdresurser uppnås. 

Malin Andtfolk är född 1989 i Kristinestad. Hon kan vid behov nås per telefon +358 400 444 802 eller e-post malin.andtfolk@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.