Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om anorexi och moralisk förståelse

FL Åsa Slottes doktorsavhandling i filosofi framläggs till offentlig granskning onsdag 19.6.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse.

De medicinska framsteg som präglat de senaste årtiondena har ställt människan inför en mängd frågor. Vi kan göra komplicerade ingrepp, utveckla nya mediciner och mängden diagnoser ökar ständigt. Inget av detta besvarar ändå den grundläggande frågan om varför vi vårdar.

I sin doktorsavhandling visar Åsa Slotte att man genom att uppmärksamma en människas moraliska reaktioner på en annan människas psykiska lidanden, problem eller smärta kan få syn på hur själva tanken om vård uppkommer. Genom att beskriva dessa reaktioner i termer av uppmärksamhet, medlidande, förståelse, ansvar med mera, visar sig den förmedicinska idé som ligger som en moralisk grund för våra vårdpraktiker och medicinska vetenskaper.

Slotte formulerar ett etiskt sjukdomsbegrepp, vars syfte är att visa på de begrepp som är centrala för att förstå sjukdomens betydelse. Denna tanke formulerar ett motförslag till de låsta sjukdomsförståelser som de dominerande teoribildningarna socialkonstruktivism och naturalism har varit upphov till.

För den sjuka människan och hens anhöriga kan denna begreppsliga, filosofiska diskussion hjälpa att belysa de frågor som direkt uppkommer i och med en sjukdomssituation. Slotte har intervjuat anorexipatienter, anhöriga och läkare och observerat att den vård som getts inte alla gånger möter de existentiella erfarenheterna och frågorna som en patient bär på: Vad betyder just min diagnos? Varför upplever jag min kropp såhär? Blir jag någonsin frisk? Går ångesten bort om jag skadar mig själv? Hur ska jag förstå mitt barn? Ur dessa samtal har vuxit fram en ny idé om patientens personliga berättelse som en konstituerande del, som en byggsten, av själva sjukdomen.

I avhandlingen föreslås följaktligen att berättelsen ges en viktigare roll inom ätstörningsvården, något som kan nås genom vårdpersonalens lyhörda lyssnande. Diagnosens roll kan exempelvis handla om att ta ansvar för sitt eget tillfrisknande, men också att förlåta en annan människa för det sjukdomen har berövat. Intervjuerna bygger på en idé om att göra filosofi på basis av de sjukdomsupplevelser som drabbar människor, just nu.

Åsa Slotte disputerar onsdagen den 19 juni 2019 kl. 12 i Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Hilde Bondevik, Universitetet i Oslo, Norge och kustos är professor Martin Gustafsson, Åbo Akademi.

Åsa Slotte är född 7.5.1974 i Pedersöre. Hon avlade studentexamen 1993 vid Kronoby Gymnasium och FL-examen 2013 vid Åbo Akademi.

Åsa Slotte kan vid behov nås per telefon 044 330 4633 eller e-post asa.slotte@abo.fi.

 

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/169376?locale=lsv.

Åsa Slotte
Åsa Slotte

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.