Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
31.8.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om analys av läkemedelsrester och narkotika i avloppsvatten

FM Axel Meierjohanns doktorsavhandling i organisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 7.9.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Application of LC-MS/MS for environmental analysis.

Vätskekromatografi kopplad till masspektrometri har blivit en populär metod inom många vetenskapsområden för kvantitativ och kvalitativ analys av organiska föreningar. Inom miljökemin används metoden för analys av vattenlösliga föreningar i främst den akvatiska miljön. Avhandlingen behandlar tre användningsområden för denna analysmetod.

1) Analys av läkemedelsrester i miljön. Läkemedel är biologiskt aktiva föreningar och förekomsten av dem och deras nedbrytningsprodukter har väckt stort intresse inom ekotoxikologi och andra miljövetenskaper.

I avhandlingen har man utvecklat en förenklad metod för analys av antibiotika i vattenprov, och för att bestämma möjliga nedbrytningsvägar för ett antal olika läkemedel undersöktes floden Rakkolanjoki i östra Finland. Floden innehåller en hög halt av renat avloppsvatten som härstammar från en enda källa. Koncentrationsmätningar vid olika årstider gav möjligheten att bestämma sannolika nedbrytningsvägar.

2) Analys av narkotika i avloppsvatten. En ny metod för uppskattandet av narkotikakonsumtionen i ett väldefinierat geografiskt område som har framlagts under de senaste åren är analys av narkotikarester i avloppsvatten. För avhandlingen utfördes analys på prov av vatten från Åbo och Helsingfors och arbetet utgjorde en del av ett större europeisk samarbetsprojekt där konsumtionsmönster jämfördes.

3) Analys av TBT. En metod för analys av TBT utvecklades. Metoden användes för att mäta TBT-halten i sediment, och dess överföring från den akvatiska till den terrestriska miljön via myggor och dess larver. Larverna upptar TBT som ligger i bottensediment och överför sedan föreningen till den terrestriska miljön i vuxenstadiet som myggor.

Axel Meierjohann disputerar fredagen den 7 september 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är doktor Johan Eriksson, Stockholms universitet, Sverige och kustos är docent Leif Kronberg, Åbo Akademi.

Axel Meierjohann är född 19.2.1984 i Aachen, Tyskland. Han avlade studentexamen 2004 vid Couven Gymnasium i Aachen och FM-examen vid Åbo Akademi, 2010.

Axel Meierjohann kan vid behov nås per telefon 045 874 3883 eller e-post axel.meierjohann@abo.fi.

 

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/161305?locale=lsv

Axel Meierjohann
Axel Meierjohann

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör