Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om äktenskapssynen i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

TM Emma Audas doktorsavhandling i systematisk teologi framläggs till offentlig granskning torsdag 16.1.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Det heliga äktenskapet.

Frågan om vem som kan vigas till äktenskap har under senare tid varit en av de mest omdebatterade frågorna inom Evangelisk-lutherska kyrkan (Evl). Den aktuella frågan gäller synen på samkönade par, men den här avhandlingen vill lyfta fram hur frågan om samkönade par de facto aktualiserar betydligt bredare äktenskapliga teman: Vilken betydelse tillskrivs sexualitet och kärlek för ett äktenskap? Hur uppfattas kön och könsskillnad? Vilken roll spelar reproduktion och barn för vad man ser som ett riktigt äktenskap? Svaren på de här frågorna begränsas inte till att gälla endast samkönade par, utan alla äktenskap.

Avhandlingen är uppbyggd kring tre stora teman: Kärlek, kön och familj. Här fördjupas den äktenskapssyn som Evl uttrycker genom att olika förekommande uppfattningar placeras in i en både geografiskt, tidsligt och kyrkligt vidare diskussion där grunden till olika föreställningar blir klarare. Det här väcker i sin tur kritiska frågor gällande hur välgrundade olika idéer som kyrkan upprätthåller faktiskt är.

Avhandlingens konstruktiva ambition är därför att visa på andra, mer teologiskt koherenta sätt att diskutera och förstå teman som kärlek, kön och familj i relation till äktenskapet. Det är då viktigt att beakta både äktenskapets föränderlighet genom historien och vikten av att de teologiska argumenten är förankrade i kyrkans tradition. Utgångspunkten för det konstruktiva bidraget är ett ecklesiologiskt-feministiskt perspektiv, där kyrkans uppgift att vittna om dopets radikala konsekvenser ställs i fokus.

Avhandlingen berör teman som sexualitet, romantisk kärlek, begär, könskomplementaritet, könstranscendens, familj, frivillig barnlöshet, askes och kyrkans äktenskap. I avhandlingens avslutande reflektioner presenteras också ett förslag på hur Evl kunde skifta fokus i frågan om samkönade äktenskap och på det sättet öppna upp för mer teologiskt hållbara och fruktbara samtal.

Emma Audas disputerar torsdagen den 16 januari 2020 kl. 13 i Auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Ola Sigurdson, Göteborgs universitet, Sverige, och kustos är professor Mikael Lindfelt, Åbo Akademi.

Emma Birgit Alice Audas är född 20.7.1987 i Vasa. Hon avlade studentexamen 2005 vid Pedersöre gymnasium och TM-examen 2012 vid Åbo Akademi.

Emma Audas kan vid behov nås per telefon 040 1246 567 eller e-post emma.audas@abo.fi.

 

Emma Audas

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.