Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om affärsetik och företagsskandaler

EM Anna Rombergs doktorsavhandling i redovisning framläggs till offentlig granskning fredag 19.2.2021 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter “Is it not just common sense to do the right thing?” On corporate (mis)conduct, corporate governance and management control in a Nordic context.

Denna studie granskar företagsskandaler från ett aktieägar-, företags-, samt arbetstagarperspektiv. Implementering av nya styr- och ledningssystem, så som etiska riktlinjer och compliance-program, är inte i sig en lösning på oetiska affärsföreteelser. Om systemen inte tar hänsyn till etiska dilemman, friktioner och problematisering så kan dessa system bli en del av problemet. Arbetet gällande etik och regelefterlevnad ger upphov till ny information som utmanar invanda föreställningar, normer och praxis om att affärsetik endast är att ”göra det som är rätt”.

Affärsetik är och bör uppfattas som obekvämt då frågeställningar som tidigare har ignorerats nu har ett värde och den osynliga skulden, som åsamkats miljön och samhället, plötsligt blir synlig. Detta ställer nya krav på företagens system, styrelse och ledare. Företag bör implementera styr- och ledningssystem som säkrar transparent beslutsfattande och undantagsförfarande, samt uppmuntrar en medveten dialog gällande etiska dilemman, olika åsikter samt att lyfta fram oegentligheter.

Många företagsskandaler påvisar att hanteringen av etiska risker till en viss del hanteras av externa parter så som aktiva ägare, grävande journalister och sociala intressegrupper. Efter en företagsskandal står många frågande inför hur dessa oegentligheter, såsom mutbrott, penningtvätt och förskingring har kunnat ske. Företaget, dess styrelseledamöter, chefer och revisorer är förvånade eftersom de har antagit att företagets styr-och kontrollmekanismer har varit tillräckliga.

I denna kontext är syftet med styr- och ledningssystem att möjliggöra och uthärda etiska problemställningar, samt säkerställa att dessa hanteras av systemet, inte av enskilda anställda. Om detta inte säkerställs bidrar systemen till en falsk trygghet, som döljer verkliga etiska dilemman och friktioner, och riskerar bli en grogrund för en framtida företagsskandal då ökad transparens samt reglering ställer allt högre krav på etiska affärer.

Anna Romberg disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 19 februari 2021 kl. 13.15. Opponent är professor emeritus Karl-Erik Sveiby, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors och kustos är professor Matti Skoog, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Anna Helena Romberg (född Paloheimo) är född 6.4.1979 i Helsingfors. Hon avlade studentexamen 1998 vid Virkby gymnasium, Lojo och ekonomie magister-examen 2006 vid Åbo Akademi.

Anna Romberg kan vid behov nås per telefon 040 632 5112 eller e-post anna@romberg.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Anna Romberg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.