Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i värme- och strömningsteknik

MSc Markéta Mikolajková-Alifovs doktorsavhandling i värme- och strömningsteknik framläggs till offentlig granskning fredag 14.6.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter A set of models for optimization of gas distribution networks.

Naturgas är ett fossilt bränsle som har en stor potential att bli ett överbryggande bränsle under en övergångsperiod från fossila till förnybara energikällor. En växande popularitet hos biogas, samt komprimerad, flytande och syntetisk naturgas har också lett till ökad efterfrågan av gas, men distributionen från avlägsna områden till konsumenterna är en utmaning: Distributionsnätverket måste vara ekonomiskt lönsamt, kunna tillfredsställa kundernas behov och uppfylla tekniska krav. Målet för avhandlingen är att formulera och tillämpa optimeringsmodeller för att minimera de kostnader som uppstår vid (ut)byggande och drift av gasnätverk.
Matematisk modellering och optimering är effektiva verktyg vid design och analys av gasfördelningsproblem. Genom att formulera modeller för icke-linjär programmering (NLP), samt blandad heltalsprogrammering i linjär (MILP) och icke-linjär (MINLP) form kan man t.ex. skapa en optimal nätverksstruktur. I avhandlingen framtogs först en olinjär modell för transport av gas i rörledning som optimerades i avseende på driftsekonomi. Modellen linjäriserades därefter för att kunna tillämpas på större problem med MILP, och utvidgades slutligen till system med alternativa gastransporter. Modellen kan användas t.ex. som stöd för att fatta beslut om investeringar i ny infrastruktur inom energisektorn.

Markéta Mikolajková-Alifov disputerar fredagen den 14 juni 2019 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är docent Mats Söderström, Linköpings universitet, Sverige och kustos är professor Henrik Saxén, Åbo Akademi.

Markéta Mikolajková-Alifov är född 19.8.1987 i Opava i Tjeckien. Hon kan vid behov nås per telefon 041 705 6151 eller e-post marketa.mikolajkova@abo.fi.

Markéta Mikolajková-Alifov
Markéta Mikolajková-Alifov

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.