Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i vårdvetenskap

HvM Monika Koskinens doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning torsdag 17.6.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Hälsans tomrum – En hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan.

Avhandlingen har som syfte att öppna upp förståelsen för försakelsens betydelse för människans hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Ontologiskt baserar sig forskningen på Katie Erikssons teori om hälsa och lidande. Forskningen utgår epistemologiskt och metodologiskt från Gadamers hermeneutiska filosofi. Forskningsdesignen är kvalitativ och bygger på tre empiriska delstudier och en litteraturstudie. Datamaterialen utgörs av samtal med personer som valt att göra livsförändringar, personer med olika former av livslidande relaterat till svåra sjukdomar och personer som valt att leva i kloster. Litteraturstudien är en analys av fyra böcker av filosofen Simone Weil.

Resultatet visar att hälsans drivkraft är människans längtan efter att livet ska utgöra en högre grad av helhet och tillhörighet. Rörelsen mot hälsa kan beskrivas som viljehandling, livshållning och varande. Försakelsens betydelse för hälsan utgörs primärt av det tomrum som försakelsen skapar. I tomrummet möjliggörs en dialektik i form av rörelse, reflektion och relation vilket ger människan en möjlighet att uppleva hälsa som helhet och tillhörighet. Tomrummet kan i sig själv förstås som meningslöst men det öppnar upp för det meningsfulla. Tomrummet möjliggör även reflektion där människan, genom det avstånd försakelsen ger, har möjlighet att urskilja livets mångfald och nyanser. Reflektionen ger möjlighet att välja det som gör livet helt och välja bort det som splittrar. Tomrummet är också en plats för människan att finna sig själv i relation till andra och bli den hon är ämnad att vara.

Delstudierna utmynnade i en teorimodell som visar på försakelsen som en rörelse som rör sig genom vårdvetenskapens förståelse av hälsa och lidandet på många olika nivåer. Från det konkreta görandet till det djupaste vardandet. Resultatet ska förstås som ett bidrag till den vårdvetenskapliga grundforskningen och vidgar förståelsen av hälsa. Resultatet gynnar också hälsobefrämjande arbete och ger kunskap om hur människan själv kan förmå och hitta kraften till de förändringar som leder henne mot ett hälsosammare liv.

Monika Koskinen disputerar vid Åbo Akademi torsdagen den 17 juni 2021 kl. 12. Opponent är professor Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet, Sverige och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Monika Katarina Koskinen (Helsing) är född 9.7.1964 i Vasa. Hon avlade studentexamen 1982 vid S:t Görans gymnasium, Stockholm, Sverige och barnmorskeexamen 1991 vid Vasa Svenska Hälsovårdsläroanstalt samt hälsovårdarexamen 1996 vid Vasa Svenska Hälsovårdsläroanstalt. Hon avlade magisterexamen i hälsovetenskaper 2007 vid Åbo Akademi.

Monika Koskinen kan vid behov nås per telefon 050 359 2078 eller e-post monika.koskinen@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Monika Koskinen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.