Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i teknisk polymer­kemi 

MSc (Tech.) Chen Tans doktorsavhandling i teknisk polymerkemi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Towards a Versatile and Sustainable Platform for Tailor-Made Adhesives. 

Disputationen äger rum fredagen den 17 juni 2022 kl. 10. Opponent är docent Sami Hietala, Helsingfors universitet och kustos är professor Carl-Eric Wilen, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk. 

Sammanfattning

Huvudsyftet med denna doktorsavhandling var att undersöka möjligheten att syntetisera skräddarsydda och miljövänliga högkvalitativa lim samt att optimera deras egenskaper genom att studera limmets struktur-egenskapsförhållanden.  

Avhandlingen består av en sammanfattande del och tre artiklar. Tre olika typer av lim utvecklades i denna studie och huvudresultaten publicerades i tre internationella fackliga tidskrifter.  

I den första delen av denna studie var syftet att tillverka poly(styren-sambutylakrylat) emulsionsbaserade lim som samtidigt skulle uppvisa hög kohesions- och vidhäftningsstyrka via optimering av emulsionspartiklarnas morfologi och kemiska sammansättning hos kärnan och skalet. Resultaten uppvisar att dispersionslim med både hög kohesion och vidhäftningsegenskaper kunde tillverkas genom syntes av heterogena partiklar som hade en hård och delvis tvärbunden kärna och ett mjukt skal. Tvärbindning av kärndelen möjliggjorde hög kohesionsstyrka hos limmet, medan det relativt mjuka skalet underlättade hög vidhäftning genom att möjliggöra god vätning till underlaget.  

I den andra delen av avhandlingen syntetiserades ett antal fukthärdande polyuretanlim som samtidigt skulle uppvisa både hög vidhäftningshållfasthet och låg viskositet. Vidare undersöktes fördelarna med att använda en enstegs kontra en tvåstegs polymerisationsprocess. Resultaten visade att graden av fasseparation av olika uretaner prepolymerer var starkt beroende av vätebindningsinteraktioner som sedan studerades omgående. Jämfört med en tvåstegsprocess producerade enstegsprocessen mer slumpmässigt fördelade polymerkedjor med starkt dispergerade hårda segment. Uretanprepolymerer som uppvisar stark vidhäftningsstyrka med samtidigt låg viskositet utvecklades framgångsrikt genom systematisk justering av de strukturella parametrarna. 

Det tredje forskningsarbetet undersökte möjligheten att syntetisera fukthärdbara silylterminerade poly(uretan-urea) (SPUR) med låg viskositet. Som alternativ till de tennkatalysatorer som traditionellt används för polyuretansyntes- och härdningsprocesser, utvärderades möjligheterna att alternativt använda en miljövänligare vismutkarboxylatkatalysator. Detta arbete visar att silanterminerade, fukthärdbara polyuretaner effektivt kan syntetiseras och härdas med vismutkarboxylatkatalysator. Resultaten från dessa studier kan utnyttjas för att vidare utveckla nya miljövänligare lim som även uppvisar förbättrade adhesionsegenskaper. 

Chen Tan är född 1986 i Jinan, Shandong, Kina. Hon kan vid behov nås per telefon +86 13 962 491 334 eller e-post chen.tan@tesa.com. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.