Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik

M.Sc. (Tech.) Nemanja Vučetićs doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning torsdag 16.12.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Mizoroki-Heck cross-coupling – Palladium based catalysts and operation modes.

Dagens marknadstrender på finkemikaliesektorn samt behovet av snabb kommersialisering och billigare produktionsteknologier påskyndar omfattande forskning på detta område. Massproduktion av finkemikalier kräver att man förenklar produktionsprocesserna och övergår från traditionella satsvisa och halvkontinuerliga processer till kontinuerlig drift. Det är viktigt att bibehålla en hög produktrenhet, eftersom en stor del av de syntetiserade kemikalierna används i farmaceutisk industri.

Tvärkopplingsreaktioner spelar en central roll i produktion av finkemikalier. Bland dem är den palladiumkatalyserade Mizoroki-Heckreaktionen en av de mest utnyttjade reaktionerna p.g.a. flexibiliteten i avseende på olika funktionella grupper. Den uppenbara nackdelen med Mizoroki-Heckreaktionen är ineffektiv omsättning av reaktanter, ostabil katalysator samt urlakning av metallen, vilka ofta blir flaskhalsar för hela processen. Detta forskningsarbete tar itu med dessa problem och frågeställningar via utveckling av tillräckligt aktiva och stabila katalysatorer för Mizoroki-Heckreaktionen i satsvisa och kontinuerliga reaktorer.

Olika joniska vätskekatalysatorer (SILCA) med dubbelskikt av joniska vätskor preparerades och jämfördes med andra katalysatorer, palladiumdeponerade och ympade mesoporösa silika- och metallorganiska ramverk (MOF). Aktiviteten av SILCA var en magnitud större jämfört med andra katalysatorer som undersöktes i satsreaktorn under optimerade betingelser. Hög katalytisk aktivitet som möjliggör god omsättning för en relativt kort uppehållstid är oerhört viktigt med tanke på tillämpning av detta koncept på kontinuerliga processer.

Det nya packad bädd reaktorkonceptet var konkurrenskraftigt och t.o.m. överlägset jämfört med existerande förfaranden. Teknologin har en reell potential för den utvecklade SILCA och för dess användning i kontinuerlig produktion av finkemikalier.

Nemanja Vučetić disputerar vid Åbo Akademi torsdagen den 16 december 2021 kl. 13. Opponent är professor Mihkel Koel, Tallinna Tehnikaülikool, Estland och kustos är akademiprofessor Tapio Salmi, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Nemanja Vučetić är född 17.6.1986 i Belgrad, Serbien. Han avlade studentexamen 2005 vid Fifth Belgrade Gymnasium och M.Sc. (Tech.)-examen i Chemical Engineering 2013 vid University of Belgrade, Serbien.

Nemanja Vučetić kan vid behov nås per telefon 041 703 7071 eller e-post nemanja.vucetic@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Nemanja Vučetić

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.