Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik

MSc (Tech.) Xiaojia Lus doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning fredag 1.10.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Reductive catalytic depolymerization of industrial lignin and hemicellulose – process development and intensification.

Moderna bioraffinaderier syftar på att använda förnybara råvaror för att producera ett brett sortiment av produkter så som kemikalier, biobränslen och biomaterial så att möjligast litet avfall uppstår.

Skogsbiomassa är ett lovande råmaterial på grund av stort utbud, förnybarhet, mångsidiga tillämpningsområden och för att den inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Trots en stor potential, förbränns en stor del av trädens beståndsdelar inom den kemiska skogsindustrin för att producera värme och elektricitet, vilket inte stöder utveckling av hållbar bioekonomi på bästa möjliga sätt.

Nedbrytning av lignocellulosa till tre polymera huvudkomponenter cellulosa och hemicellulosa, som är uppgjorda av sockrar, samt lignin är första steget i processen. Depolymerisering av speciellt lignin och hemicellulosafraktionerna till dess byggstenar s.k. monomerer, före omvandling till värdeökade produkter, är ett nyckelsteg och flaskhals i utvecklingen av moderna bioraffinaderier. Denna avhandling syftar på kontrollerad och effektiv depolymerisering av lignin och hemicellulosa från finsk björk erhållen från en ny industriell process genom att tillämpa processintensifiering. Hög omsättningsgrad och selektivitet erhölls vid omvandling av lignin och xylan med hjälp av valda heterogena katalysatorer. I följande steg utvecklades ett kontinuerligt reaktorsystem för att omvandla xylan direkt till xylitol och c. 90 % utbyte erhölls efter processoptimering.

Avhandlingen bidrar till utveckling av nya hållbara processer för att valorisera skogsbiomassa enligt principerna för grön kemi och grön processteknik.

Xiaojia Lu disputerar vid Åbo Akdemi fredagen den 1 oktober 2021 kl. 13. Opponent är professor Ange Nzihou, RAPSODEE Research Center, IMT Mines Albi-Carmaux, Frankrike och professor Ulla Lassi, Uleåborgs universitet och kustos är professor Henrik Grénman, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Xiaojia Lu är född 26.10.1992 i Shanxi, China, hon avlade studentexamen 2010 vid Kangjie Middle School och kandidatexamen vid Chang’an University, 2014 och MS.c (Tech.) -examen vid Chang’an University, 2017.

Xiaojia Lu kan vid behov nås per telefon +33 633670033 eller e-post xiaojia.lu@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Xiaojia Lu

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.