Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i pedagogik

Yvonne Lindh

M.Ed. Yvonne Lindhs doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser.

Disputationen äger rum tisdagen den 22 mars 2022 kl. 14. Opponent är professor Sven Persson, Malmö universitet, Sverige och kustos är professor Ann-Katrin Svensson, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning

Avsikten med avhandlingen är att belysa hur estetiska lärprocesser iscensätts i det skapande arbetet i den svenska förskoleateljén. Fokus består av tre delar: hur lärare introducerar och iscensätter estetiska lärprocesser genom materialval och uppgifter, hur barnens arbeten och strategier svarar mot lärarens intentioner samt om rummens utformning och innehåll har betydelse som stöd för det skapande arbete som undersöks. Centrala begrepp som utforskas är: förskoleateljé, estetiska lärprocesser, maktförhållanden, språk och barnperspektiv.

Undersökningen sker i sju ateljéer förlagda på fem förskolor med hjälp av etnografiska fältstudier.

Resultaten visar att så gott som alla lärarna i studien antar ett lyssnande barnperspektiv vid de flesta tillfällena och ger barnen möjlighet till skapande arbete. Vid planerade aktiviteter tillämpar lärarna alltifrån påtaglig styrning till friare guidning. De fyra lärandebegreppen i estetisk verksamhet, lärande om, i, med och genom konsten, identifieras i barnens arbeten med skilda resultat. Kommunikation och kontroll kan spåras i alla ateljéer där aktiviteter iscensätts av lärare. Tillgängligheten till material för barnen varierar beroende på lärarens kontroll och relationen mellan barnen och rummen varierar beroende på vilken tillgång barnen har till rummen. Detta visar hur synen på det kompetenta barnet både varierar och saknas i lärarnas förhållningssätt. Slutsatser är att när material, verktyg eller iscensatta uppgifter blir för svåra för barnen att hantera skapar det hinder för barnens möjlighet till kreativt utforskande i estetiska lärprocesser, men när lärarna samverkar med barnen och släpper den övervakande rollen sker ett kreativt skapande på barnens villkor.

Yvonne Lindh är född 1955 i Norrala, Sverige. Hon kan vid behov nås per telefon +46 702 188 272 eller e-post yvelih@hig.se.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.