Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i pedagogik

Camilla Rosvall.
Camilla Rosvall

FM Camilla Rosvalls doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter ”Tänk före du skriver” Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska.  

Disputationen äger rum fredagen den 7 oktober 2022 kl. 10 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa samt via videolänk. Opponent är professor emerita Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors universitet och kustos är professor Siv Björklund, Åbo Akademi.  

Sammanfattning

I avhandlingen undersöks skrivande i en nationell examen på ett språk som inte är examinandens förstaspråk. Skribenterna vars texter analyseras är tidigare språkbadselever som avslutat sin grundläggande utbildning på två språk och sina gymnasiala studier i A-svenska. Syftet med studien är att undersöka hur uppgiftsformuleringar i språkprovet i studentexamen styr examinandernas skriftliga textdeltagande och hur examinanderna uttrycker sig på svenska som ett andraspråk i sina examenstexter. Avhandlingens forskningsmaterial består av uppgiftsformuleringar och examenstexter under examinationsåren 2012–2014.

Centrala analysresultat visar att uppgiftsformuleringar styr examinandernas skrivprocesser på flera sätt. Exempelvis under de examenstillfällen då en personlig genre erbjuds inom språkprovets sista del väljer examinanderna att skriva inom denna genre, trots att en mer utmanande analytisk genre ser ut att vara mest framträdande under de aktuella examinationsåren. Textvärldar har skapats för att fånga de tankeverktyg som examinanderna valt att synliggöra i sina examenstexter. Tyngdpunkten i uppgiftsformuleringarna ligger på tankeverktyg som utmanar examinanden till att diskutera och argumentera i sina examenstexter. Examinandernas tankeverktyg koncentreras trots detta till ett berättande inom en jagcentrerad personlig textvärld. Ur examenstexterna framträder förutom en personlig textvärld med ett starkt skribentjag, också en faktabaserad och analytisk textvärld som dels lyfter fram ett fenomen, dels diskuterar en företeelse.

Avhandlingen klargör att det behövs stödstrukturer för skrivande på ett andraspråk för att bredda examinandernas skrivrepertoar. Avhandlingen argumenterar för att det är viktigt att formulera skrivuppdrag på ett sätt som stödjer examinandernas tankeverktyg och guidar skrivandet vidare på ett andraspråk.

Camilla Rosvall kan vid behov nås per telefon 044 516 0660 eller e-post camilla.rosvall@abo.fi. 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.