Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i offentlig förvaltning

PL Anna Westins doktorsavhandling i offentlig förvaltning framläggs till offentlig granskning fredag 26.11.2021 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Egenmakt och välfärdens praktik. En jämförande studie av brukarens inflytande inom olika organisationer som anordnar personlig assistans i Finland och Sverige.

Syftet med studien är att undersöka inom vilken organisation eller organisationer medborgaren som brukare av personlig assistans har tillåtits bli medproducent av tjänsten eller ha en högre grad av inflytande och självbestämmande.

Mot bakgrund av statens omvandling beskrivs betydelsen av de olika sektorerna, samhället och deras möjliga inverkan på olika styrningsmodeller. Dessa styrningsmodeller: Traditionell förvaltning, New Public Management, New Public Governance och kommunitarism kopplas samman med respektive anordnande organisation och sätt att utöva egenmakt för brukaren av personlig assistans.

Egenmakt för medborgaren som brukare kan utifrån studiens resultat ses vara en sammantagen effekt av lagstiftningens reglering av brukarens självbestämmande, valfrihet på systemnivå, olika tillvägagångssätt för kollektivt deltagande vid beslut, finansieringssätt, omfattning och administrativa regler inom respektive offentlig förvaltning, institutionell logik hos anordnande organisation samt kunskapsnivå hos berörda intressenter med särskilt fokus på brukarens egen kunskapsnivå.

Att verka för ett ökat inflytande och starkare egenmakt för medborgare som brukare är att verka för ett mänskligt likvärde i välfärdens praktik men denna praktik av utförande måste sättas i ett större sammanhang av en demokrati i omvandling mot mer deliberation och en offentlig förvaltning som alltmer får en roll av att förmedla demokrati. Vi behöver därmed utveckla en mer demokratisk förvaltning för att skapa de demokratiska styrningsstrukturer som krävs för att ge medborgaren som brukare av långsiktiga välfärdstjänster ett fullvärdigt medborgarskap.

– Hur vi väljer att organisera vår välfärd har direkt påverkan på medborgarens möjlighet att äga inflytande över sina långvariga välfärdstjänster. Det spelar roll om det är ett brukarkooperativ där du förväntas vara aktiv som brukare och medlem och kan skräddarsy din personliga assistans efter behov; eller ett företag där du förutsätts ha visst inflytande som kund; om du valt en kommun där du förväntas vara passiv mottagare eller om du väljer att vara din egen arbetsgivare. Valfrihet genom ett vouchersystem och en egen budget ger möjlighet till stort självbestämmande medan en fragmenterad förvaltning där kommunen kan bestämma allt kring design utan valfrihet leder till det motsatta, säger Anna M. Westin.

– Att demokratisera välfärdsstaten kräver att vi investerar i människor och deras bemyndigande genom att ge dem egenmakt som brukare. Att demokratisera hur vi organiserar välfärden kräver också att vi vågar strategiskt mixa olika samhällsresurser och organisatoriska lösningar vid utförande av välfärdstjänster samt pröva nya demokratiska innovationer. Då kan det bättre uppnå ett fullvärdigt medborgarskap för medborgaren som brukare av långvariga välfärdstjänster, säger Westin i en kommentar.

Anna Westin disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 26 november 2021 kl. 13. Opponent är professor Stefan Sjöblom, Helsingfors universitet och kustos är professor Marko Joas, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Anna Magdalena Westin är född 8.1.1975 i Sundsvall, Sverige. Hon avlade studentexamen 1993 vid Sundsvalls gymnasium och politices magisterexamen 2001 vid Mitthögskolan, Sverige. Hon avlade magisterexamen med ämnesbredd, Välfärdsstatens sociala och politiska ekonomi 2010 vid Mittuniversitetet, Sverige och Politices licentiatexamen 2015 vid Åbo Akademi.

Anna Westin kan vid behov nås per telefon +46 70 202 0628 eller e-post anna.westin@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Anna Westin

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.