Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i nordisk historia

Miriam Rönnqvist. (FOTO: Svenska litteratursällskapet i Finland/ Jaska Poikonen.)

MA Miriam Rönnqvists doktorsavhandling i nordisk historia framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schwedischen Reich. (Sv. översättning: Den kungliga fadern och hans olydiga barn. Rädsla för bondeuppror, revoltkommunikation och politisk kultur i det tidigmoderna svenska riket)

Disputationen äger rum lördagen den 22. januari 2022 kl. 12. Opponent är professor Kimmo Katajala, Östra Finlands universitet och kustos är professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

 

Sammanfattning:
Medan stora uppror utmanade den politiska eliten runtom i Europa, uteblev den omvälvande revolten i det svenska riket under 1600-talets första hälft. Under denna tid var den inrikespolitiska situationen dock skärpt och regeringens rädsla för oro ständigt närvarande.

I denna avhandling identifieras tre faktorer som bidrog till överhetens revolträdsla: 1) revolterfarenheten (dvs. minnet av stora resningar som Dackefejden och klubbekriget), 2) kontinuerliga om än småskaliga manifestationer av protest och 3) den noggranna bevakningen av utländska uppror (genom diplomatiska kanaler).

Den överhetliga revolträdslan närmas genom att belysa den politiska kulturen och den (trans-)nationella revoltkommunikationen. Analysen av den gränsöverskridande revoltkommunikationen visar att diskursen präglades av metaforer. Inom lingvistiken har betydelsen av metaforiskt språk lyfts upp eftersom deras (omedvetna) användning påverkar människors förståelse av världen. Således blev revolträdslan förstärkt genom bevakningen av utländska uppror och den metaforiska beskrivningen av revolter. Regeringen försökte förebygga oro genom propaganda och revoltprevention. Metaforiskt språk återfinns inte enbart i källorna, utan även historiografin liksom i den nutida nyhetsbevakningen, i vilken bl.a. migrationsrörelser avbildas som en flyktingvåg. Genom att begreppen tas ur deras ursprungliga sammanhang och överförs på sociala och politiska fenomen, tillskrivs de en gränsöverskridande och till synes okontrollerbar dynamik.

I avhandlingen dras slutsatsen att den svenska överheten inte betraktade revolter som isolerade händelser utan i stället som gränsöverskridande fenomen. De tre ovannämnda faktorerna formade inte enbart överhetspersonernas uppfattning om protest, utan påverkade därutöver den förda inrikespolitiken, särskilt gällande revoltpreventionen.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Miriam Rönnqvist (f. Guckert) är född 1985. Hon kan vid behov nås per telefon 045 352 4999 eller e-post miriam.ronnqvist@abo.fi.

Klicka här för pressbild på disputanden. FOTO: Svenska litteratursällskapet i Finland/ Jaska Poikonen.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.