Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi 

Pierre Olivier

M.Sc. Pierre Oliviers doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Marine food webs: an exploration of past structure and function to prepare for the future. 

Disputationen äger rum onsdagen den 27 april 2022 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Åbo samt via videolänk. Opponent är Associate professor Giovanni Strona, Helsingfors universitet och kustos är docent Marie Nordström, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Då den marina miljön förändras, exempelvis till följd av klimatförändringen, kommer såväl de arter som är bosatta i ett område som de interaktioner dessa arter har till andra arter att förändras. Vi kan beskriva en födoväv som en karta över ”vem som äter vem” i ett ekosystem, vilket motsvarar hur sociala nätverk kartlägger förhållanden mellan människor. Att förstå huruvida och på vilka sätt dessa födovävar förändras över tid är viktigt eftersom födoväven är grunden till ett ekosystem. Hur nätverk är strukturerade, det vill säga dess arkitektur, är avgörande för hur ekosystemet kommer att fungera – hur näring och energi kommer att flöda genom systemet. I slutändan kan förändringar i födoväven påverka hur robust ekosystemet är samt påverka dess förmåga att leverera ekosystemsvaror och -tjänster viktiga för människan och samhället. 

Denna doktorsavhandling undersöker hur marina födovävar är uppbyggda samt huruvida denna struktur förändras över tid. Detta uppnåddes genom att studera födovävar från olika ekosystem (Östersjön, Nordsjön och Barentshav). Arbetet byggde på existerande övervakningsprogram och långtidsdata (över flera decennier) för fisk och evertebrater, samt utvecklade nya metoder för att beskriva och identifiera hur strukturen och funktionen hos födoväven har förändrats över tid. Genom att designa nya mått samt genom att kombinera komplementära indikatorer kan vi identifiera och följa förändringar i födovävar, samt relatera dessa till bakomliggande förändringar i ekosystemet (exempelvis tillkomsten av en ny art eller förlusten av en annan). Arbetet undersökte dessutom hur information om ekologiska karaktärsdrag hos arter (såsom storlek, form och beteende) kan hjälpa oss att förstå varför vissa arter interagerar medan andra inte gör det. Denna avhandling bidrar därmed till vår förståelse kring hur förändringar i biodiversiteten formar interaktioner mellan arter i hav och kustområden. 

Pierre Olivier är född 1992 i Reims, Frankrike. Han kan vid behov nås per telefon +358 40 685 1201 eller e-post pierre.olivier@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden 

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.