Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i miljö- och marin­biologi

FL Heta Rousis doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 5.6.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Zoobenthos as indicators of marine habitats in the northern Baltic Sea.

Heta Rousi berättar om sin avhandling: I min avhandling, som består av fyra publicerade artiklar, studerar jag effekter av fysiska och kemiska miljöfaktorer på bottenfaunasamhällens sammansättning i tid och rum. Ytterligare undersöker jag förbindelser mellan bottenfauna och deras habitat i norra Östersjön.

De enskilda undersökningarna i den här avhandlingen har utförts på varierande spatiala och temporala skalor. Specifika arter indikerade olika habitattyper. Sedimenttyperna var viktiga bestämmande faktorer för bottenfaunaarternas fördelning, speciellt på medelstora skalor (mellan cirka 100 meter och några kilometer). På en stor landskapsskala (flera kilometer) var de topografiska faktorerna på havsbottnen mer signifikanta variabler. I allmänhet ökade antalet arter med ökande topografisk komplexitet, men de mest komplexa habitaten var inte de artrikaste. De fysikaliska och kemiska variablerna (temperatur, syre, näringsämnen och salinitet) påverkade artsammansättningen av bottenfaunan signifikant på den finländska kustzonen av Finska viken. På en temporal skala av några årtionden inträffade drastiska förändringar i artsammansättningen. De största förändringarna inträffade i början av 1990-talet, när den främmande och snabbt ökande havsborstmasken marenzelleria anlände. Samtidigt minskade kräftdjuren monoporeia affinis och pontoporeia femorata betydligt i antal eller till och med försvann i området.

Dessa förändringar har haft oförnekliga konsekvenser för ekosystemets funktion, på grund av arternas olika egenskaper. Förändringarna har skett samtidigt med den långsiktiga temperaturökningen, och salinitets- och syrehaltsreduktionen i området.

Resultaten av dessa studier kan användas som verktyg för att evaluera arters respons på förändringar i habitat- och vattenkvaliteten. Ytterligare ger dessa resultat information om statusen av den biologiska diversiteten i sedimentvattengränsnittet i Finska viken under de senaste årtiondena. I framtiden är det viktigt att uppskatta hur förändringarna i artsammansättningen påverkar ekosystemets funktion.

Heta Rousi disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 5 juni 2020 kl. 13. Opponent är professor Urszula Janas, Gdansk universitet, Polen, och kustos är professor Erik Bonsdorff, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/61475875907. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Heta Eliisa Johanna Rousi är född 7.8.1979 i Hankasalmi. Hon avlade FL-examen 2013 vid Åbo Akademi.

Heta Rousi kan vid behov nås per telefon 044 238 1524 eller e-post hrousi@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177368?locale=lsv.

Heta Rousi (Fotograf: Linda Svarfvar).

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.