Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös ympäristö- ja meribiologian alalta

FL Heta Rousin väitöskirja ympäristö- ja meribiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 5.6.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Zoobenthos as indicators of marine habitats in the northern Baltic Sea.

Heta Rousi kertoo väitöskirjastaan seuraavaa:  Väitöskirjassani, joka koostuu neljästä julkaistusta artikkelista, tutkin fysikaalisten ja kemiallisten ympäristömuuttujien vaikutuksia pohjaeläinyhteisöjen ajalliseen ja alueelliseen koostumukseen. Lisäksi tutkin pohjaeläinten ja niiden habitaattien välisiä yhteyksiä pohjoisella Itämerellä.

Väitöskirjan yksittäiset tutkimukset on suoritettu vaihtelevilla alueellisilla ja ajallisilla skaaloilla. Eri lajit indikoivat tiettyjä habitaattityyppejä. Sedimentin koostumus oli tärkeä pohjaeläinlajien levinneisyyttä määrittävä tekijä erityisesti keskisuurella alueellisella skaalalla (100 metrin ja joidenkin kilometrin välillä).

Isolla merimaisemaskaalalla (useita kilometrejä) olivat merenpohjan topografiset tekijät merkittävämpiä muuttujia. Yleisesti ottaen lajimäärä lisääntyi merenpohjan topografisen monimuotoisuuden kasvaessa, mutta topografisesti monimuotoisimmat habitaatit eivät olleet lajirikkaimpia. Fysikaaliset ja kemialliset ympäristömuuttujat (lämpötila, happi, ravinteet ja suolapitoisuus) vaikuttivat pohjaeläinten lajikoostumukseen merkittävästi Suomenlahden rannikolla Suomen aluevesillä. Viimeisten vuosikymmenien aikana pohjaeläinten lajikoostumuksessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurimmat muutokset tapahtuivat 1990-luvun alkupuolella, kun nopeasti lisääntyvä vieraslaji Amerikan monisukasmato (marenzelleria) levisi alueelle. Samanaikaisesti äyriäislajien valkokatka (monoporeia affinis) ja merivalkokatka (pontoporeia femorata) määrät vähenivät huomattavasti, paikoin lajit jopa hävisivät.

Näillä muutoksilla on ollut väistämättömiä vaikutuksia ekosysteemin toimintaan, johtuen lajien erityisistä ominaisuuksista. Pohjaeläinlajiston muutokset läntisen Suomenlahden tutkimusalueella ovat tapahtuneet samanaikaisesti pitkäaikaisen lämpötilan nousun, sekä suola- ja happipitoisuuden laskun kanssa.

Näiden tutkimusten tuloksia voidaan käyttää työkaluna arvioitaessa lajien vastetta elinympäristö- ja vedenlaatu muutoksiin. Lisäksi tutkimustulokset tuovat lisätietoa biologisesta monimuotoisuudesta sedimentin ja veden rajapinnassa viimeisten vuosikymmenten aikana Suomenlahdella. Tulevaisuudessa on tärkeää arvioida kuinka muutokset lajikoostumuksessa vaikuttavat ekosysteemin toimintaan.

Heta Rousi väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 5. kesäkuuta 2020 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Urszula Janas, Gdanskin yliopisto, Puola, ja kustoksena professori Erik Bonsdorff, Åbo Akademi.

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi väitöstilaisuutta ei voi seurata paikan päällä, sen sijaan sitä on mahdollista seurata etänä seuraavan linkin kautta: https://aboakademi.zoom.us/j/61475875907. (Käytännön ohjeet alla.)

Heta Eliisa Johanna Rousi on syntynyt 7.8.1979 Hankasalmella. Hän suoritti FL-tutkinnon 2013 Åbo Akademissa.

Heta Rousi on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 238 1524 ja sähköpostitse osoitteesta hrousi@gmail.com.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: https://www.doria.fi/handle/10024/177368?locale=lfi.

Heta Rousi (Kuva: Linda Svarfvar).

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman yllä olevaa linkkiä ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Väitöstilaisuuden aikana yleisön tulee varmistaa, että oman laitteen mikrofoni on mykistettynä ja että kamera ei ole päällä.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon.

Huomioi, että yleisö ei saa esittää mahdollisia teknisiä ongelmia koskevia kysymyksiä.