Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i matematikdidaktik

Sanna Wettergren

FL Sanna Wettergrens doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Att främja yngre elevers algebraiska tänkande – med lärandeverksamhet som redskap.  

Disputationen äger rum onsdagen den 8 juni 2022 kl. 10 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa samt via videolänk. Opponent är docent Kajsa Bråting, Uppsala universitet, Sverige och kustos är docent Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi. 

Sammanfattning 

Doktorsavhandlingen utforskar hur en matematikundervisning kan designas och iscensättas för att främja låg- och mellanstadieelevers (6–11 år) möjligheter att tidigt utveckla algebraiskt tänkande. Fokus är klassrumsdiskussioner och uppgifter, till exempel algebraiska problem, som ger yngre elever möjlighet att utveckla förmågan att argumentera och resonera algebraiskt. Datamaterialet kommer från serie forskningslektioner genomförda i Sverige. 

Avhandlingens resultat ger indikationer på vad som kan utgöra elevers algebraiska tänkande när de arbetar med algebraiska uttryck. Dessutom identifieras kritiska aspekter som behöver synliggöras för eleverna i matematikundervisningen. De kritiska aspekterna kan även utgöra en hjälp vid planering och utveckling av undervisningen och vara ett stöd vid lärares bedömning av elevers kunskaper. Resultatet bidrar även med exempel på hur undervisningen kan utformas för att främja elevers lärande. 

Avhandlingen bygger på en speciell variant av verksamhetsteori, så kallad lärandeverksamhet. Centralt i lärandeverksamhet är specialdesignade problemsituationer och medierande redskap i form av lärandemodeller. Dessa kan stödja elevernas kollektiva reflektioner i lärarledda klassrumsdiskussioner. Avhandlingen ger därmed exempel på systematiskt utprövade uppgifter, redskap och kommunikativa handlingar som kan ses som främjande av elevers algebraiska tänkande. 

Trots att matematikämnet är det största skolämnet i Sverige och att många kompetensutvecklingsinsatser har genomförts kvarstår utmaningar med att till exempel utveckla elevers algebraiska tänkande. Inom forskningsfältet early algebra, som avhandlingen är inplacerad i, bidrar avhandlingens resultat till en fördjupad kunskap om bland annat elevers uppfattningar av algebraiska uttryck och exempelvis likhetstecknets innebörd. 

Förutom lärare kan såväl lärarutbildning som läromedelsförlag inspireras av avhandlingens resultat. 

Sanna Wettergren är född 1959 i Uppsala, Sverige. Hon kan vid behov nås per telefon +46 702 152 970 eller e-post sanna.wettergren@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.