Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
5.12.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling i matematik

FM Ted Eklunds doktorsavhandling i matematik framläggs till offentlig granskning fredag 14.12.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Weighted Composition and Volterra Operatorson Banach Spaces of Analytic Functions: Compactness and Spectral Properties.

Avsikten med denna avhandling har varit att undersöka operatorteoretiska egenskaper, såsom begränsning, kompakthet, svag kompakthet och spektrum, för viktade kompositionsoperatorer och generaliserade Volterraoperatorer. Dessa är exempel på klassiska linjära operatorer som avbildar mellan olika Banachrum av analytiska funktioner definierade i enhetsdisken i det komplexa talplanet. Både kompositions- och Volterraoperatorn beror av en så kallad inducerande symbol, d.v.s. en fixerad analytisk funktion definierad i enhetsdisken. Vid studiet av dessa två typer av operatorer strävar man oftast efter att beskriva operatorteoretiska egenskaper, likt de som nämndes ovan, via funktionsteoretiska egenskaper hos de inducerande symbolerna.

I avhandlingen undersöktes spektrumet för inverterbara viktade kompositionsoperatorer på Bloch- och Dirichletrummen. Dessutom studerades villkor för när Königs egenfunktion för den oviktade kompositionsoperatorn tillhör olika funktionsrum, vilket är av intresse eftersom detta påverkar hur punktspektrumet, d.v.s. egenvärdena, ser ut för de betraktade rummen. Vi utförde även en axiomatisk studie av normen och väsentliga normen för viktade kompositionsoperatorer som avbildar in i Blochrum samt viktade Banachrum av typ H^∞, för allmänna domänrum. I avhandlingens sista del studerades villkor som karakteriserar när Volterras integraloperator är begränsad respektive kompakt då operatorn avbildar in i rummet av begränsade analytiska funktioner. Det kan nämnas att det i skrivande stund inte är känt för vilka inducerande symboler Volterraoperatorn ens är begränsad på H^∞. Beskrivningen av kompaktheten i detta fall, för en univalent inducerande symbol, kan anses vara avhandlingens mest centrala resultat.

Ted Eklund disputerar fredagen den 14 december 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor José Bonet, Universitat Politècnica de València, Spanien och kustos är professor Mikael Lindström, Åbo Akademi.

Ted Peik Eklund är född 8.6.1987 i Åbo. Han avlade studentexamen 2007 vid Pargas svenska gymnasium och filosofie magisterexamen med huvudämnet matematik vid Åbo Akademi, 2013.

Ted Eklund kan vid behov nås per telefon 040 516 5812 eller e-post ted.eklund@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/164827?locale=lsv

Ted Eklund
Ted Eklund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör