Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i mångvetenskaplig undervisning i grundskolan

PeM Nina Mårds doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 24.9.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Mångvetenskaplig undervisning i klassläraruppdraget – Mellan autonomi och normativitet.

I avhandlingen undersöks mångvetenskaplig undervisning inom det finländska klassläraruppdraget. Mångvetenskaplig undervisning innebär att två eller flera skolämnen kombineras för att ge eleverna en större förståelse av fenomen i omgivningen. Enligt den nuvarande läroplanen för den finländska grundskolan från 2014 förväntas alla klasslärare undervisa mångvetenskapligt under åtminstone en arbetsperiod per läsår.

Avhandlingens forskningsmaterial är insamlat från två mångvetenskapliga projekt i två svenskspråkiga grundskolor. Materialet samlades in genom intervjuer med klasslärarna som genomförde projekten och observationer av deras undervisning.

Klasslärarna som deltog i undersökningen förhöll sig alla positivt till mångvetenskaplig undervisning, och därmed även till läroplanens krav på att de undervisar mångvetenskapligt. Den mångvetenskapliga undervisningen präglades av en autonom aspekt eftersom lärarna hade frihet att välja teman, innehåll, mål och metoder för projekten enligt eget omdöme. De betonade att undervisningsformen har en potential att göra både undervisningen och lärandet meningsfullt.

Till avhandlingens centrala resultat hör utvecklandet av en didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning. I den didaktiska modellen synliggörs faktorer som är centrala i en mångvetenskaplig undervisningsprocess. I modellen framkommer att mångvetenskaplig undervisning är en mångdimensionell och reflektiv praktik. Det reflektiva kommer till uttryck genom att det inte finns ett bestämt läroplansinnehåll för mångvetenskaplig undervisning, på motsvarande sätt som för de olika skolämnena. Det är istället lärarens uppgift att definiera ett meningsfullt mångvetenskapligt undervisningsinnehåll. I sin planering behöver läraren ta i beaktande flera olika faktorer, såsom skolämnen, kompetenser, undervisningens värdegrund, elevens förutsättningar och intressen, aktuella fenomen i samhället och möjliga undervisningsmetoder.

I modellen framkommer även kontextens betydelse för hur den mångvetenskapliga undervisningen utformas. Läroplanen utgör en central kontextuell faktor eftersom den ger riktlinjer för lärarens arbete. Klasslärarna som deltog i undersökningen speglade hela tiden sitt arbete mot läroplanens riktlinjer för mångvetenskaplig undervisning. Andra kontextuella faktorer av betydelse är den skol- och samverkanskultur som lärarna arbetar inom. Skolans individer, organisationsstruktur, resurser, traditioner och visioner formar den skolkultur som råder. Denna har en inverkan på lärarnas uppfattningar av den mångvetenskapliga undervisningens syften och målsättningar. Samtidigt visar avhandlingens resultat att samverkan med kolleger är en viktig del av det mångvetenskapliga uppdraget. Kollegial planering och genomförande av undervisningen var en förutsättning i båda skolorna som deltog i undersökningen.

Den didaktiska modellen för mångvetenskaplig undervisning kan fungera som ett underlag för reflektion i lärarutbildning och -fortbildning. Likaså kan modellen utgöra ett verktyg för undervisningsplanering.

Nina Mård disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 24 september 2021 kl. 13. Opponent är professor Martin Stolare, Karlstads universitet, Sverige och kustos är professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Nina Marlene Mård (f. Enkvist) är född 10.4.1990 i Jakobstad, hon avlade studentexamen 2009 vid Jakobstads gymnasium, pedagogie kandidatexamen 2012 vid Åbo Akademi och pedagogie magisterexamen 2013 vid Åbo Akademi.

Nina Mård kan vid behov nås per telefon 050-5341180 eller e-post nina.mard@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Nina Mård

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.