Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös monialaisesta opetuksesta peruskoulussa

KM Nina Mårdin väitöskirja kasvatustieteiden alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 24.9.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Mångvetenskaplig undervisning i klassläraruppdraget Mellan autonomi och normativitet.

Väitöskirjassa tutkitaan monialaista opetusta osana luokanopettajan tehtävää. Monialaisuudessa keskeinen ajatus on, että eri oppiaineiden oppisisällöstä syntyy kokonaisuuksia, jolloin oppilaat saavat enemmän tietoa tarkasteltavasta ilmiöstä. Nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat osa peruskoulujen jokavuotista toimintaa niin, että opettajien odotetaan opettavan monialaisia kokonaisuuksia vähintään yhden jakson vuodessa.

Tutkimusaineisto koostuu kahdesta monialaisesta oppimiskokonaisuudesta, jotka toteutettiin keväällä 2018 ruotsinkielisissä peruskouluissa. Mukana olevia luokanopettajia haastateltiin ja heidän monialaista opetustansa havainnointiin.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat suhtautuivat myönteisesti monialaiseen opetukseen, ja siten myös opetussuunnitelman vaatimukseen monialaisesta opettamisesta. Opettajien monialaiselle opetukselle oli ominaista autonomia, koska he suunnittelivat opetuksen sisältöjä, tavoitteita ja menetelmiä itsenäisesti. Opettajat korostivat myös sitä, että monialaisella opetusmuodolla on potentiaalia tehdä opetuksesta ja oppimisesta motivoivaa.

Tutkimuksen tulokset perustuvat kehitettyyn monialaisen opetuksen didaktiseen malliin. Siinä tulee näkyväksi keskeiset tekijät, joihin monialainen opetus perustuu ja jotka vaikuttavat opetuksen toteuttamiseen. Mallista käy ilmi, että monialainen opetus on moniulotteista ja reflektoivaa toimintaa. Reflektoinnin merkitys korostuu siinä, että opetussuunnitelmassa ei ole määritetty monialaisen opetuksen oppisisältöä samalla tavalla kuin eri oppiaineissa. Sen sijaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien oppisisältöjen määrittäminen on opettajan vastuulla. Suunnittelussa opettajan täytyy huomioida tekijät kuten oppiaineet, kompetenssit, koulutuksen arvopohja, oppilaan edellytykset ja tarpeet, ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa sekä mahdolliset opetusmenetelmät.

Didaktisessa mallissa korostuu myös kontekstin merkitys monialaisen opetuksen toteuttamiseksi. Opetussuunnitelma on keskeinen kontekstuaalinen tekijä, joka ohjaa opettajan työtä. Tutkimukseen osallistuvat opettajat vertasivatkin jatkuvasti työtään opetussuunnitelman ohjeisiin. Muut keskeiset kontekstuaaliset tekijät ovat koulun toiminta- ja yhteistyökulttuuri. Koulun henkilöistä, organisaatiosta, resursseista, perinteistä ja visioista muodostuu koulun toimintakulttuuri, joka vaikuttaa luokanopettajan monialaisen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan yleensä yhteisinä projekteina opettajien kesken. Näin opettajien välistä yhteistyötä edellytettiin molemmissa tutkimuksen tapauksessa.

Monialaisen opetuksen didaktinen malli voi toimia luokanopettajien reflektion ja konkreettisen opetussuunnittelun tukena. Sitä on tarkoitus käyttää opettajankoulutuksessa ja opettajien jatkokoulutuksessa.

Nina Mård väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 24. syyskuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Martin Stolare, Karlstadin yliopisto, Ruotsi ja kustoksena professori Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Nina Marlene Mård (o.s. Enkvist) on syntynyt 10.4.1990 Pietarsaaressa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2009 Jakobstads gymnasiumissa, Pietarsaaressa, kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon 2012 Åbo Akademissa ja kasvatustieteiden maisterin tutkinnon 2013 Åbo Akademissa.

Nina Mård on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 534 1180 ja sähköpostitse osoitteesta nina.mard@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Nina Mård

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.