Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
7.9.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling i logopedi om att förebygga och åtgärda heshet hos barn

FM Emma Kallviks doktorsavhandling i logopedi framläggs till offentlig granskning fredag 14.9.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Risk factors for hoarseness and vocal symptoms in children.

De flesta barn som växer upp idag kommer att vara tvungna att prata i sina framtida yrken och då måste de ha en röst som håller för de krav som ställs på den. Ett barn med hes röst riskerar också uppfattas mera negativt av andra barn och vuxna. Genom att veta mera om vilka faktorer som har ett samband med en hes röst kunde man dels förebygga problem och dels inleda en intervention för att åtgärda de här faktorerna.

I avhandlingen undersöktes förekomsten av heshet hos en grupp barn med astma och allergi och en grupp barn som deltagit i pedagogisk verksamhet i byggnader med inomhusluftsproblem. För att ha resultat att jämföra med undersöktes också en normalpopulation. Även sambandet mellan luftvägsinfektioner och heshet undersöktes.

Baserat på avhandlingens resultat verkar hälsotillstånd som leder till hosta ha ett samband med heshet och ofta förekommande röstsymptom. Flera barn med allergi och/eller astma hade ofta förekommande röstsymptom jämfört med normalpopulationen (18,2 % jämfört med 6 %). Därför skulle det vara viktigt att kontrollera rösten hos barn som har astma och allergi för att vid behov kunna skicka dem vidare till röstbehandling. Resultaten visade också att inomhusluftsproblem på grund av fuktskada bidrar till en oftare förekommande heshet. Luftvägsallergi och många sjukhusvistelser på grund av luftvägsinfektioner hade också en koppling till röstsymptom och heshet.

Gemensamt för alla de riskfaktorer som identifierats i avhandlingen är att de kan påverka stämbanden negativt genom den mekaniska påfrestningen som de innebär. Baserat på resultatet av den här avhandlingen skulle det vara viktigt att utreda och behandla speciellt långvarig hosta hos barn. Riskfaktorerna som identifierats i avhandlingen kunde med fördel inkluderas i de bakgrundsfrågor som ställs inom sjukvården då ett barn är hest eller har röstsymptom.

Emma Kallvik disputerar fredagen den 14 september 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är docent Anita McAllister, Karolinska institutet, Sverige och kustos är professor Pirkko Rautakoski, Åbo Akademi.

Emma Kristina Kallvik är född 1.10.1986 i Nykarleby. Hon avlade studentexamen 2006 vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi 2012. Kallvik är också legitimerad talterapeut.

Emma Kallvik kan vid behov nås per telefon 050 526 0606 eller e-post emma.kallvik@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/161472?locale=lsv

Emma Kallvik
Emma Kallvik

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör