Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap

Margaretha Ullström

FM Margaretha Ullströms doktorsavhandling i litteraturvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.  

Avhandlingen heter Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie  

Disputationen äger rum torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Maria Jönsson, Umeå Universitet, Sverige och kustos är docent Maria Österlund, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Avhandlingen är en diskursanalytisk studie som spänner över hela 1900-talet. I studien utgör föreställningar om folkhem och folkhemsideologi utgångspunkten för att fördjupa kunskapen om den svenska ungdomslitteraturens ideologiska dimensioner. Studien sprider nytt ljus över ungdomslitteraturens förhållande till ideologi, makt och förtryck. Sjuttio ungdomslitterära texter från slumpvis utvalda år från 1901 till 1999 ingår i underlaget. Urvalet ger en bild av seklets ungdomslitteratur där pojk-, flick- och ungdomsböcker inkluderas. 

Studien visar att litteraturen påverkas av tidsandan och att det löper en rörelse från kollektivism till individualism. Texterna relateras till uppfattningar om människors lika värde, till folkhemsideologins framtidsoptimism och tilltron till ungdomens förändringsförmåga. 

Analyserna påvisar en under hela seklet närvarande, klassbunden motdiskurs mot folkhem och folkhemsideologi. Bilden i litteraturen av den farliga underklassen överraskar. Därtill finns en återkommande gestaltning av arbetarklasspojkar på glid in i kriminalitet. Motsatsen utgörs av klassresenären. Klassresan är ett utmärkande drag för ungdomslitteraturens folkhem och klassresenären är en betydelsefull litterär folkhemskaraktär, ofta förenad med en tematisering av utbildningsbehov. Kvinnans frigörelseprocess, med betoning på frigörelse genom studier och ekonomiskt oberoende, är en avgörande faktor för ungdomslitteraturens folkhemsideologiska föreställningar. 

Margaretha Ullström är född 1952 i Grava, Sverige. Hon kan vid behov nås per telefon +46 709 106 702 eller e-post margaretha.ullstrom@gmail.com. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.