Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i internationell marknadsföring

M.Sc. Olga Dziubaniuks doktorsavhandling i internationell marknadsföring framläggs till offentlig granskning fredag 10.12.2021 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Business Ethics in International Business Contexts: A Constructivist Approach with a Focus on Values.

Avsikten med denna doktorsavhandling är att undersöka och utöka förståelsen för företagsledarnas (o)etiska handlande i sociala interaktioner i affärsrelationer och nätverk inom internationell affärsverksamhet. Den så kallade ”Industrial marketing and purchasing” (IMP) ansatsen (Håkansson & Snehota, 1989; 2006) används centralt för att begreppsliggöra studiens teoretiska referensram. För det första visar den här studien hur affärsetik kan förstås och vilka etiska värden som kan vara involverade inom internationella affärsrelationer och nätverk. För det andra utforskar den hur etiska värden skiljer sig i samband med internationella affärsrelationer (B2B). För det tredje utforskar studien speciellt betydelsen av förtroende inom affärsrelationer och nätverk speciellt innehållande ett signifikant affärsetiskt värde. Slutligen ger arbetet specifika insikter i att sprida kunskap om affärsetik som lägger tonvikten specifikt på vilken roll institutioner för högre utbildning och handledare spelar i den här processen.

Studien basera sig på fyra empiriska forskningsartiklar. Tre av artiklarna representerar olika individuella perspektiv sett ur olika företagsledares och entreprenörers synvinklar som verkar inom småföretagssektorn gällande deras affärer, etik och moraliska överväganden. Empiriskt data tolkas med hjälp av etablerade teoretiska ramverk inom internationell marknadsföring och utvidgar denna litteratur genom att belysa vilken roll affärsetiken spelar inom B2B relationer och nätverk. Den fjärde artikeln är dedikerad till att behandla pedagogiska frågor inom högre undervisning med hänsyn till affärsetik och hållbar utveckling för framtida företagsledare och entreprenörer.

Den här avhandlingen grundar sig på ontologiska premisser inom konstruktivism som ett tolkningssynsätt för kunskapsutveckling. Studierna som ingår i doktorsavhandlingen bidrar såväl begreppsligt som metodiskt till marknadsföringslitteraturen genom att utöka förståelsen för IMP-ansatsen ur ett etiskt perspektiv. Speciellt bidrar avhandlingen till konceptualiseringen om hur affärsetik ingår i och är sammanflätat i B2B relationer och nätverk. Avhandlingen bidrar också till affärsetiklitteraturen genom att behandla begreppen gällande etisk relativism och förtroende inom olika B2B sammanhang. Ytterligare ger avhandlingen ett bidrag till universitetspedagoger genom att ge förslag till utbildningspersonal för att utveckla lärandemetoder som är baserade på ett konstruktivistiskt perspektiv. I termer av implikationer för företagsledare hjälper avhandlingen att utforska och bedöma affärsaktörers (o)etiska beteende i förhållande till andra involverade aktörer inom affärsmässig och social interaktion. På ett generellt plan belyser resultaten att affärsetik och etiska värden har specifika betydelser och roller som skapas och hanteras inom internationella affärsrelationer och nätverk.

Olga Dziubaniuk disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 10 december 2021 kl. 13. Opponent är professor Maria Holmlund-Rytkönen, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors och kustos är professor emeritus Jan-Åke Törnroos, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Olga Dziubaniuk är född 12.11.1984 i Vinnytsia, Ukraina, hon avlade Master of Science examen i Econ. and Bus. Administration vid Åbo universitet 2012.

Olga Dziubaniuk kan vid behov nås per telefon 044 516 3951 eller e-post olga.dziubaniuk@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Olga Dziubaniuk

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.