Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i informationssystem

EM Henrik Nymans doktorsavhandling i informationssystem framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Henrik Nyman.
Henrik Nyman

Avhandlingen heter The Ambidextrous Organization: Antecedents of Exploration and Exploitation Examining Nokia’s Growth to Market Leadership and Failure at Renewal.

Disputationen äger rum den 22 mars 2024 kl. 13 i auditorium XXII, Agora, Vattenborgsvägen 3, Åbo. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är professor Risto Rajala, Aalto-Universitetet, Esbo och kustos är professor Anssi Öörni, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

En återkommande fråga inom strategisk ledning är hur organisationer lär sig nya saker samtidigt som de utnyttjar befintliga kompetenser. I min avhandling undersöker jag hur Nokia växte till en marknadsledare inom telekommunikation och hur denna ledande position urholkades när nya konkurrenter kom in på marknaden. Jag har undersökt händelseutvecklingen på Nokia med hjälp av teorin om utforskning (exploration) och utnyttjande (exploitation). Exploration är förmågan att utveckla nya kompetenser och söka nya affärsområden medan exploitation beskrivs som förmågan att utnyttja befintliga kompetenser. En samtidig förmåga att göra båda har också betecknats som organisatorisk ambidextri. Tidigare forskning påvisar att ambidextri stöder företagets långsiktiga konkurrenskraft, särskilt i mer dynamiska miljöer. De exakta mekanismerna som möjliggör ambidextri är ändå oklara.

I min avhandling koncentrerar jag mig på en period som sträcker sig från början av nittiotalet fram till avyttringen av Nokias mobiltelefondivision år 2013. Resultaten lyfter fram vikten av ett tydligt definierat strategiskt fokus för att möjliggöra utforskning av nya kompetenser. Detta är särskilt viktigt om marknaden förändras radikalt. Dylika radikala förändringar kan också innebära att det strategiska fokuset bör omdefinieras. Ambidextri kräver också strukturer som upprätthålls genom en balans mellan formell och informell kontroll. I praktiken innebär det att fokus och arbetssätt inte enbart styrs av tydligt specificerade processer, regler och incitament, utan också med hjälp av underförstådda mekanismer som gruppnormer, en organisationskultur och värderingar. Denna balans mellan formell och informell kontroll saknades på Nokia i början av nittiotalet och då marknaden förändrades från år 2007 framåt.

Henrik Nyman är född 1976 i Mariehamn. Han kan vid behov nås per telefon +358 50 367 2361 eller e-post henrik.j.nyman@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.