Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i industriell ekonomi

MSc (Tech.) Ignat Kulkovs doktorsavhandling i industriell ekonomi framläggs till offentlig granskning fredag 8.10.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Medical Technology innovation ecosystems: Understanding the processes of commercializing innovations by new companies.

Denna avhandling fokuserar på hur det innovativa ekosystemet för medicinsk teknik (MedTech) bidrar till bildandet av nystartade företag. Ett innovationsekosystem innefattar samarbete och utbyte av resurser för att stimulera sin egen utveckling och förändring över tiden. MedTechs innovationsekosystem kännetecknas av ett stort antal innovationer, som är mer koncentrerade inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicintekniska produkter och informationsteknik inom hälso- och sjukvården. Befintliga ekosystemstudier erbjuder en ganska mångsidig förståelse för formationsmålen, utvecklingsparametrar och andra parametrar, som ofta är otillgängliga för en utomstående observatör. Att förstå de interna processerna som är typiska för framgångsrika MedTech-innovativa ekosystem bidrar till anpassningen av bästa praxis för att utveckla innovativa ekosystem, vilket ökar tidseffektiviteten, minskar de ekonomiska och mänskliga resurser som används, samt utvecklar ekonomin. Som ett resultat av aktiviteten hos innovativa MedTech-företag får kunder ny utrustning och metoder för behandling och rehabilitering av patienter, vilket minskar kostnaderna och arbetsbelastningen för medicinsk personal.

MedTechs innovationsekosystemfall utforskas i fyra artiklar och en utökad sammanfattning i denna avhandling. Eftersom syftet med studien var att öka kunskapen om hur MedTechs innovationsekosystem bidrar till en ökning av antalet nystartade företag valdes kvalitativ forskningsstrategi och innehåll, inom och cross-case, och narrativa metoder för att analysera den insamlade informationen. De studerade fenomenen undersöktes med avseende på subjektivitet, det vill säga tolkningen av deltagarnas tidigare händelser och deras personliga syn på de vidtagna åtgärderna.

Resultaten av studien var identifieringen av två nyckelparametrar som bidrar till bildandet och framgångsrik utveckling av MedTech-innovativa nystartade företag, nämligen tillhandahållandet av statligt stöd och möjligheten till samarbete. Offentligt och privat stöd inkluderar finansiella resurser i olika stadier av företagsutveckling, inklusive stöd för grundläggande och tillämpad forskning, tillhandahållande av bidrag i företagsbildningsstadiet för marknadsundersökningar, bidragsökning, företagsregistrering, andra lån och bidrag för företagsbildning. Icke-finansiella typer av stöd inkluderar tillhandahållande av tillgång till infrastrukturen i innovationsekosystemet, vilket inkluderar laboratorier, specialutrustning, utbildningskurser, entreprenörsstödprogram med mera. Samarbete innebär att man utnyttjar innovationsekosystemets interna förbindelser samt ger tillgång till andra innovationsekosystem för att arbeta med projekt som korsar intressen inom flera områden, liksom MedTechs innovationsekosystem i andra länder.

Denna avhandling ger mer tydlighet i processen för bildning och utveckling av MedTechs innovationsekosystem och föreslår en modell för ett framgångsrikt ekosystem som kan krävas av beslutsfattare som fattar beslut om utvecklingen av branschen. Dessutom erbjuder avhandlingen flera framgångsrika fall som tar hänsyn till de icke-uppenbara fördelarna som nystartade företag från innovativa ekosystem kan få och använder dem som en ytterligare fördel för deras utveckling.

Ignat Kulkov disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 8 oktober 2021 kl. 13. Opponent är docent Katri Valkokari, Teknologiska forskningscentralen VTT och kustos är professor Magnus Hellström, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Ignat Kulkov är född 12.12.1981 i S:t Petersburg, Ryssland, han avlade studentexamen 1998 vid Secondary school #263, S:t Petersburg och MSc (Tech.) examen vid Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Ryssland.

Ignat Kulkov kan vid behov nås per telefon +358 44 362 9463 eller e-post ignat.kulkov@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Ignat Kulkov

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.