Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i cellbiologi

Anna Aalto

FM Anna Aaltos doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Met1-ubiquitination determines inflammatory signalling in Drosophila melanogaster. 

Disputationen äger rum onsdagen den 15 juni 2022 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor, Mads Gyrd-Hansen, Köpenhamns Universitet, Danmark och kustos är docent, äldre universitetslektor Annika Meinander, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Det medfödda immunförsvaret aktiveras när cellen påträffar skadliga stimuli, såsom patogener. När det medfödda immunförsvaret fungerar rätt, aktiveras produktion av molekyler som bekämpar patogener. Samtidigt är det viktigt att dessa molekyler inte produceras under normala förhållanden, eftersom detta kan leda till kroniska inflammationssjukdomar, som ulcerös kolit, vilket i sin tur utgör en risk för utveckling av tarmcancer. För att kunna kontrollera att inflammationsaktiverande molekyler inte bildas vid fel tillfälle, behövs bättre förståelse av de regleringsmekanismer som kontrollerar immunsignaleringen. Denna avhandling beskriver hur NF-κB signaleringsräckan, som krävs för det medfödda immunförsvaret, regleras av den post-translationella modifieringen ubikvitinering. 

För att undersöka ubikvitin-förmedlad reglering av immunförsvaret, har den biologiska modellorganismen bananflugan, Drosophila melanogaster, utnyttjats. Bananflugan lämpar sig ypperligt för att studera hur inflammationssignalering regleras på molekylnivå eftersom bananflugans medfödda immunförsvar är välbevarat och mycket effektivt. Resultaten i avhandlingen påvisar att flugans ubikvitin-E3-ligas LUBEL syntetiserar Met1-kopplade polyubikvitinkedjor och att dessa ubikvitinkedjor är väsentliga för regleringen av det medfödda immunförsvaret. I avhandlingen beskrivs även en modell för att utforska tarminflammation hos bananflugan, som har vidare utnyttjats för att studera de anti-inflammatoriska egenskaperna av stilbenoidföreningar in vivo. 

Kroniska inflammationssjukdomar är ett globalt växande hälsoproblem och därmed behövs bättre och effektivare ingrepp för att detektera, bota och hämma förorsakare av inflammation. Denna avhandling beskriver hur evolutionärt bevarade molekylmodifikationer reglerar inflammatorisk signalering i bananflugan. Tack vare det evolutionärt bevarade immunförsvaret kan resultat erhållna i forskning med bananflugan senare tillämpas i forskning i högre organismer, såsom människan. 

Anna Aalto är född 1987 i Åbo. Hon kan vid behov nås per telefon +358 40 567 5842 eller e-post anna.aalto@abo.fi 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.