Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i cellbiologi

M.Sc. Nicole van Engelands doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 9.7.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Vimentin links hemodynamic forces and Notch signaling in vascular tissue remodeling.

I respons till blodflödets ändringar, ommodellerar artären sin väggstruktur och komposition för att behålla den mekaniska homeostasen och funktionen i vaskulaturen. Om homeostasen inte är ombildad, kan långvariga hjärt- och kärlsjukdomar uppstå. På grund av detta är det viktigt att utveckla strategier för att kontrollera vaskulaturens ommodellering av hög klinisk relevans.

Det intermediära filamentet vimentin är essentiellt för mekanosensing och mekanotransduktion, vilka är väsentliga mekanismer för ommodellering av blodkärl och den mekaniska homeostasen. Dessutom är vimentin kopplad till Notch-signaleringen, en cell-cell signaleringsräcka, som reglerar flera processer i blodkärlen. Signalering mellan endotelceller (EC) och glatta muskelceller (VSMC, eng. vascular smooth muscle cells), via Notch-signaleringen, styr morfologin och strukturommodelleringen av den arteriella väggen. Dessa fynd pekar mot en linje mellan vimentin, Notch-signalering och ommodellering av vaskulaturen. Dock krävs en djupare förståelse mellan dessa förhållanden för att planera nya strategier och styra ommodellering av blodkärl.

I denna avhandling har vi delineariserat länken mellan vimentin, Notch-signalen och blodkärlens mekanismer. Vi har identifierat flera olika synpunkter hur vimentin är länkat till cellulär fenotyp, ommodellering av blodkärl, Notch-aktivering och signaleringsstyrka. Genom att kombinera in vivo och in vitro-modellsystem, visar vi att vimentin är grundläggande för omskapning av blodkärlens mekaniska homeostas under en mekanisk börda, som är relaterad till blodflödet. Genom att imitera dessa synvinklar in vitro, har vi hittat att vimentin styr fenotypen av EC:er och VSMC:er via Notch-signaleringen.

Slutligen, för att forska EC-VSMC-signaleringen under blodflödets börda i ett kontrollerat sätt, har vi utvecklat en in vitro bioimiterande blodkärlsvägg-i-en-chip. För att sammanfatta, denna avhandling klargör förhållandet mellan vimentin och Notch-signalering och dess roll i ommodellering av blodkärl och mekanisk homeostas, och presenterar en ny in vitro-modell för att forska EC-VSMC-signalering under kontrollerad hemodynamisk omgivning.

Nicole van Engeland disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 9.7.2021 kl. 11. Opponenter är Caroline Cheng, University Medical Center (UMC) Utrecht, Nederländerna och professor Pasi Kallio, Tammerfors universitet. Kustos är professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Nicole van Engeland är född 31.3.1992 i Schijndel, Nederländerna. Hon avlade M.Sc.-examen 2015 vid Eindhoven University of Technology, Nederländerna.

Nicole van Engeland kan vid behov nås per telefon +31 626 760 997 eller e-post nicolevanengeland@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Nicole van Engeland

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.