Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i cellbiologi

FM Daniel Antfolks doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 21.2.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Regulation of Notch signaling by intracellular trafficking.

Närliggande celler i kroppen kommunicerar med varandra genom Notch-receptorer och deras ligander. Denna form av signalering är avgörande under utvecklingen av en organism och en felreglering av denna mekanism har påträffats i flera olika sjukdomar, inklusive cancer.

I avhandlingen visas för första gången hur strukturella filamentproteiner inne i cellen kan binda specifikt till Jagged-ligander på cellytan och hur dessa proteiner kan styra utvecklingen av blodkärl. Dessa resultat har implikationer för både vaskulära sjukdomar och för cancerutveckling. Felaktiga nivåer av de studerade Jagged-liganderna är associerade med bland annat en sämre överlevnad vid bröstcancer samt i prostatacancerpatienter med speciellt aggressiva tumörer. I avhandlingsarbetet presenteras också ett system baserat på molekylära färgningar för att kunna följa med Jagged-ligander som tas in i cellen. Detta system kan sedan möjliggöra identifieringen av andra reglerare av dessa ligander i framtiden.

I avhandlingen identifierades även att Notch-receptorerna, som Jagged-liganderna binder till, modifieras av proteinkinaser från aPKC-familjen, vilket reglerar neuronala och muskelcellers differentiering till olika celltyper. Avhandlingen ger därmed en bild över hur både de signal-sändande Jagged-liganderna och de signal-mottagande Notch-receptorerna regleras. Denna information kan komma till användning vid framtida utveckling av läkemedel med dessa proteiner som mål.

Daniel Antfolk disputerar fredagen den 21 februari 2020 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är Assistant Professor Vincent Luca, University of South Florida, USA, och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Daniel Jan Mauritz Antfolk är född 5.12.1984 i Kristinestad. Han avlade studentexamen 2003 vid Kristinestads gymnasium och FM-examen 2013 vid Åbo Akademi.

Daniel Antfolk kan vid behov nås per telefon 040 778 0339 eller e-post daniel.antfolk@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/176150?locale=lsv.

Daniel Antfolk

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.