Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Disputation om reglerteknik

DI Stefan Töttermans doktorsavhandling i reglerteknik framläggs till offentlig granskning fredag 31.5.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Aspects on Robust Control and Identification.

Tyngdpunkten i avhandlingen koncentrerar sig på matematisk modellering av dynamiska system. Med hjälp av matematiska modeller vill man beskriva ett verkligt fenomen med matematiska uttryck. Modeller används främst för att simulera ett system utgående från godtyckliga indata. En gemensam egenskap hos metoderna för modellidentifiering (d.v.s. modellkonstruktion från data) i denna avhandling är robusthet. Modellrobusthet innebär att man tillåter ett litet modellfel för att erhålla en modell som med tillräcklig noggrannhet beskriver fenomenet mer generellt.

De i arbetet presenterade nya metoderna för modellidentifiering bygger på användningen av stödvektormaskiner (eng. support vector machines). Dessa är matematiska verktyg som används inom maskininlärning för att lösa klassificerings- och regressionsproblem. I avhandlingen har dessa standardmetoder modifierats så att de goda egenskaperna hos verktygen direkt kan utnyttjas i några väletablerade modellstrukturer. Detta ger en insikt i de dynamiska egenskaperna hos de identifierade modellerna. Dessutom visar det sig att modellerna har hög prestanda.

Metoderna har utvecklats för framtagning av modeller lämpliga för konstruktion av reglersystem. De föreslagna metoderna kan även användas generellt inom andra områden som exempelvis olika naturvetenskaper och ekonomi.

I avhandlingen presenteras också en ny metod för design av återkopplade regulatorer. Metoden bygger på iterativ formgivning av olika frekvenssvar. Lösningen i varje iterationssteg är effektiv och metoden är mer direkt än andra motsvarande metoder.

Stefan Tötterman disputerar fredagen den 31.5.2019 kl. 13 i Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor John Bagterp Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet och kustos är professor Kurt-Erik Häggblom, Åbo Akademi.

Stefan Tötterman är född 23.5.1977 i Lojo. Han avlade studentexamen 1996 vid Virkby Gymnasium och diplomingenjörexamen 2002 vid Åbo Akademi.

Stefan Tötterman kan vid behov nås per telefon 050 458 9853 eller e-post stefan.totterman@neste.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/168909?locale=lsv.

Stefan Tötterman
Stefan Tötterman

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.