Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
26.1.2018
Åbo Akademi
Disputation

 

Avhandling om hur vuxnas frivilliga ­studier stöder medborgarskap

PeM Annika Pastuhovs doktorsavhandling i vuxenpedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 2.2.2018 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker .

Vuxnas fria och frivilliga studier antas stöda medborgarskap i vardagslivet. Till exempel på medborgarinstitutskurser eller i studiecirklar – här benämnt folkbildande praktiker – antas detta ske då deltagarna får utveckla sig själva på sina egna villkor, i andras sällskap. Genom att söka kunskap tillsammans och utbyta erfarenheter kan deltagarna potentiellt både förstå och förändra sina livsvillkor.

I avhandlingen ställs frågan om hur de här frivilliga studiernas demokratiska ideal, såsom frihet och jämlikhet, tar sig uttryck som medborgarskap ur deltagarens perspektiv. Analysen belyser deltagandet som att vara och agera medborgare – att känna tillhörighet till gruppen och att handla genom sina studier.

Avhandlingen bygger på tre deltagande etnografiska fältstudier: i en seniorsnickarkurs, en filosofistudiecirkel och en studiecirkel i engelska. Forskaren deltog som en av deltagarna och strävade på detta sätt efter att förstå dessa sammanhang utgående från deras egna villkor.

Studien visar att deltagandet i de tre folkbildande praktikerna innebär olika alternativ i relation till deltagarnas livssituationer. Detta innebär att medborgarskapet i och genom studierna antingen fungerar som motvikter (hos seniorsnickarna och filosoferna) eller som en andra chans (studiecirkeln i engelskan) i relation till deltagarnas övriga vardag. Resultaten från de tre delstudierna diskuteras som olika slag av frihet. I de två förstnämnda studierna skapar deltagarna utrymmen för att göra något önskvärt, medan deltagarna i den sistnämnda studien tillfälligt inordnar sig och blir ofria för att uppnå de önskvärda kunskaperna. De tre studiecirklarna fokuserar på att fördjupa intressen som funnits sedan tidigare och detta sker tillsammans med likasinnade. Detta väcker frågor: Hur fritt och frivilligt är deltagandet i folkbildande praktiker egentligen? Stöder dessa studier främst ett visst slags medborgarskap?

 

Annika Pastuhov disputerar fredagen den 2 februari 2018 kl. 13 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Jorun Stenøien, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Norge och kustos är professor Petri Salo, Åbo Akademi.

 

Annika Pastuhov är född 10.6.1987 i Åbo. Hon avlade studentexamen 2006 vid Vasa övningsskolas gymnasium och pedagogie magisterexamen vid Åbo Akademi, 2011.

Annika Pastuhov kan vid behov nås per telefon 040 845 4225 eller e-post annika.pastuhov@abo.fi .

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/149218?locale=lsv

 

Klicka här för att få fram en bild i tryckkvalitet på disputanden.
web.abo.fi/pressmaterial/Annika_Pastuhov.jpg
Bilden får fritt användas av medierna.

 


 

Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör