Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Avhandling om hur gener och omgivningen påverkar risken att utsättas för utnyttjande eller sexuellt våld

PsM Patrizia Pezzolis doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning fredag 9.8.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Genetic Vulnerability to Patterns of Interpersonal Victimization and Associated Psychiatric Comorbidity.

Avhandlingen behandlar hur gener och omgivningen påverkar risken att utsättas för utnyttjande i barndomen eller sexuellt våld i vuxen ålder. För att också undersöka etiologin bakom upprepad viktimisering studerades också associationen mellan viktimisering i barndomen och sexuell viktimisering i vuxen ålder, samt deras delade riskfaktorer. Vidare undersöktes också de latenta dimensioner som förklarar delad och separat förekomst av internaliserade, externaliserade och kroppsrelaterade psykologiska besvär. Slutligen undersöktes också huruvida viktimisering i barndomen ökar risken för att utveckla olika psykologiska besvär, samt huruvida en eventuell koppling kan förklaras av problem i den genetiska eller miljömässiga bakgrunden.

Resultaten av studierna visade att gener kan öka risken för att bli viktimiserad i barndomen, speciellt av ens egna genetiska släktingar. Gener kan också öka risken för upprepad viktimisering. Emotionell viktimisering kan även vara mer skadlig än andra former av viktimisering i att leda till upprepad viktimisering och psykologiska besvär. Den observerade högre förekomsten av emotionell och sexuell viktimisering hos flickor än pojkar kan delvis bero på könsspecifika genetiska effekter på de drag som exploateras av förövare. Däremot kan den högre förekomsten av sexuell viktimisering hos vuxna kvinnor än hos vuxna män spegla de mer systematiskt osäkra miljöer som omger kvinnor. Resultaten belyste också de breda dimensionerna av psykopatologi som ligger bakom separata diagnoser och som kan förklara diagnosernas samvariation i termer av delad etiologisk bakgrund. Viktimisering i barndomen bidrog i en smärre grad till denna psykopatologi och den kausala effekten förklarades främst av gemensamma etiologiska riskfaktorer. Sammanfattningsvis visar avhandlingen att de biologiska faktorer som är associerade med viktimisering och dess följder bör beaktas inom vetenskaplig forskning och vid utvecklandet av samhälleliga riktlinjer.

Patrizia Pezzoli disputerar fredagen den 9.8.2019 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Kimberly J. Saudino, Boston University, USA och kustos är biträdande professor Jan Antfolk, Åbo Akademi.

Patrizia Pezzoli är född 29.11.1987 i Turin, Italien. Hon avlade MSc-examen i Neuroscience and Neuropsychological Rehabilitation år 2011 vid University of Padua, Department of Psychology, Padua, Italien.

Patrizia Pezzoli kan vid behov nås per telefon +39 339 540 5254 eller e-post patrizia.pezzoli@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/169590?locale=lsv

Patrizia Pezzoli
Patrizia Pezzoli

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.