Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
7.2.2018
Åbo Akademi
Disputation

 

Avhandling i organisk kemi

 

FM Jani Rahkilas doktorsavhandling i organisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 16.2.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Multivalency in Carbohydrate Chemistry: From Oligosaccharides to Oligovalency and Beyond.

Kolhydrater tillhör en av de fyra klasserna av biomolekyler, där de andra tre är lipider, proteiner och nukleinsyror. Deras uppgifter i naturen sträcker sig från att vara strukturella komponenter i växters cellväggar, till att lagra energi, och cellsignalering. Avhandlingens målsättning var att undersöka och utveckla syntesmetoder för framställning av oligosackarider och multivalenta glykokluster samt undersöka deras tredimensionella strukturer och eventuella biologiska egenskaper.

Avhandlingen kretsar kring immunostimulerande oligosackarider och glykokluster baserade på β-(1→2)-kopplade mannosenheter. Liknande strukturer förekommer, i naturen, i cellväggen hos jästsvampen Candida albicans, en opportunistisk patogen som kan orsaka allvarliga infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar. Strukturerna har visats ha immunostimulerande egenskaper och kunde potentiellt användas för att utveckla mer effektiva hyposensibiliseringsbehandlingar för att lindra allergiska symptom samt cancerbehandling.

Arbetet börjar med syntes och omfattande analys av mindre, lineära, oligosackarider och framskrider mot större, multivalenta glykokluster där ett antal mindre enheter är sammankopplade via en gemensam centralstruktur. Trivalenta mannobioser framställdes och undersöktes för att utreda deras potential som adjuvanter i hyposensibiliseringsbehandlingar, vilket gav lovande resultat.

Metoder för funktionalisering av polysackarider med mindre disackaridenheter utvecklades och växelverkan mellan dessa modifierade polysackarider och ett protein, galektin-3, undersöktes. De delvis oväntade resultaten som erhölls kan i framtiden ge en djupare insikt i hur kolhydrater och proteiner växelverkar i naturen. Vid syntesen av polysackaridderivaten upptäcktes det att reaktionsbetingelserna kan bryta ner polysackarider till mindre, mera väldefinierade fragment. Denna reaktion undersöktes mera i detalj, och kunde eventuellt i framtiden användas för att processera biomassa.

Jani Rahkila disputerar fredagen den 16 februari 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia II, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor David Crich, Wayne State University, USA och kustos är professor Reko Leino, Åbo Akademi.

Jani Tyko Wilhelm Rahkila är född 14.12.1987 i Karleby. Han avlade studentexamen 2006 vid Karleby svenska gymnasium och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi, 2012.  Jani Rahkila kan vid behov nås per telefon 040 839 0731 eller e-post jani.rahkila@abo.fi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: http://www.doria.fi/handle/10024/149305?locale=lsv

Klicka här för att få fram en bild i tryckkvalitet på disputanden: http://web.abo.fi/pressmaterial/Jani_Rahkila_disp.jpg

Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör