Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

BILDER: Vesa-Matti Väärä

Åbo högskolor tillsammans – Hälsocampus stärker Åbos ställning som ledande stad inom hälsosektorn

Åbo, känt som universitets- och universitetssjukhusstad, och som ett nav för företag inom läkemedelsbranschen har länge betjänat aktörer inom forskning, utbildning och utveckling av nya innovationer. I många avseenden är hälsoexpertisen den bästa i landet.

Från och med 2016 har samarbetet mellan dessa aktörer byggts upp av Hälsocampus Åbo-nätverket. Nätverket söker aktivt nya verksamhetsmodeller på hälsobranschens nationella och internationella forum och bygger en gemensam infrastruktur i Åbo ekonomiska region.

– Biovetenskaperna och hela hälso- och sjukvården utvecklas i rask takt i och med ny teknologi, så det nya fokuset i vårt samarbete ligger ofta inom hälsoteknologi, dess forskning, utveckling och utbildning inom sektorn, konstaterar Hälsocampus utvecklingsdirektör Leena Setälä.

Forskningsansvarig, överlärare Elina Kontio, leder Health Tech Lab som utvecklar hälsoteknologi i Åbo yrkeshögskolor. I laboratoriets utrymmen står hälsotekniska produkter framme som utvecklats inom forskningsprojektet eller som ännu är under utveckling. Health Tech Lab är en central del av Hälsocampus Åbos nätverk och av infrastrukturen av de forskningsprojekt som ingår i den.

Elina Kontio och Mojtaba Jafaritadi
Elina Kontio och Mojtaba Jafaritadi.

– Målet är att producera hälsoteknologiska lösningar av bättre kvalitet för slutanvändarna, beskriver Kontio projekten i vilka hon varit nära involverad.

Forskningsgruppen som Kontio leder har fyra spetsar, varav den första är hälsoteknologiska produkters regleringskompetens och hantering av regleringsmiljön. Den andra spetsen är utnyttjande av dataanalys och utvecklingsarbete inom kunskapsledning. Den tredje är Sport Tech, i vilken målet är att utveckla kompetensen inom hälsoteknologi för att mäta och leda motion och idrott. Den fjärde spetsen är omvårdnadsteknologi för äldre.

Hälsoteknologi är delvis redan en del av konsumenternas vardag. Olika sensorer och mätare som ser ut som armbandsur har redan länge mätt gång, sittande eller motion. Enheterna har varit ett fruktsamt och starkt område inom företagssamarbetet. Resultaten från produktutvecklingen, testningen och regleringskompetensen är, förutom produkter man kan ha på sig, till exempel Viudettas smarta toaletter eller Korpiforests virtuella skogsupplevelser och pausutrymmen.

Samarbetet koordineras med Hälsocampus TERTTU-tjänst. Tjänsten är en snabb portaltjänst, via vilken företag och forskningsgrupper kombineras på ett sakkunnigt sätt med lämplig testnings- och forskningsinfrastruktur och finansiering. Systemet är en stödpelare för nätverksarbetet och en central del av Hälsocampus serviceutbud.

Artificiell intelligens redigerar data för forskning

Av de forskningsspetsar som Kontio nämner utvecklar Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola tillsammans med företag system för artificiell intelligens som syntetiserar hälsodata inom Privasa-projektet (Privacy Preserving AI for Synthetic and Anonymous Health Data) som finansieras av Business Finland.

Privasas forskningsledare, Åbo yrkeshögskolas överlärare Mojtaba Jafaritadi, berättar hur projektet ligger i frontlinjen för forskning inom artificiell intelligens:

– Vi började med att undersöka algoritmer för artificiell intelligens, vars syfte var att producera innehåll i övningsmodellen från riktiga hjärnröntgenbilder. Vårt mål specificerades dock strax som säkerställande av patientuppgifternas integritet.

I Finland produceras mycket patientdata, vars användning är starkt reglerad. Med hjälp av artificiell intelligens kan informationen blandas och kombineras slumpmässigt så att tredje parter kan använda den för forskning utan att äventyra integriteten. Patientdata som behandlats på detta sätt blir värdefulla och med dem kan man påskynda forskningen och utvecklingen.

Mojtaba Jafaritadi
Den artificiella intelligensen vi designar behandlar data från flera källor och kombinerar dem för att göra dem användbara för forskningen, men samtidigt hålla dem anonyma och datasäkra, förklarar Mojtaba Jafaritadi.

Jafaritadi förklarar hur artificiell intelligens kan användas i kombineringen av decentraliserad information:

– Sjukhusen har stora datalager, men deras kombinering är svårt eller omöjligt av dataskyddsskäl. Den artificiella intelligensen vi designar behandlar data från flera källor och kombinerar dem för att göra dem användbara för forskningen, men samtidigt hålla dem anonyma och datasäkra.

Möjligheten att använda finländska, rikliga och mångsidiga hälsodata utan de fördröjningar eller begränsningar som ett starkt integritetsskydd medför stärker Åbos profil som ett betydande centrum för medicin och hälsodata. Såväl privat som offentlig forskning, produktutveckling och innovationsverksamhet erhåller data till sitt förfogande och som en del av sitt utvecklingsarbete.

För att resultaten från toppforskning såsom Privasa kan utnyttjas, har det varit viktigt att kombinera resurserna av sjukhusen och högskolorna med fungerande finansiering och kompetenta forskare. På så sätt genomförs Hälsocampus Åbos nätverksarbete i praktiken och på ett konkret sätt.


Åbo högskolor har tusentals experter och över 40 000 studerande. Forsknings-, utbildnings- och innovationssamarbetet är intensivt och majoriteten av verksamheten sker på det stora gemensamma campusområdet. Högskolorna skapar välbefinnande, dragningskraft och konkurrenskraft tillsammans med staden, näringslivet, sjukvårdsdistriktet och andra aktörer. I Åbo arbetar vi tillsammans!

Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Humanistiska yrkeshögskolan