Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademis styrelse valde nya prorektorer och gav riktlinjer om fastighetsplanen 


Styrelsen valde på sitt möte den 1 april 2022 nya prorektorer och rektor för Åbo Akademi i Vasa.  

Professor Lisbeth Fagerström fortsätter sitt jobb som rektor för Åbo Akademi i Vasa. Hon har haft befattningen sedan 2018.  

Till prorektor för utbildning valdes Gunilla Widén, professor i informationsvetenskap. Till prorektor för forskning valdes Reko Leino, professor i organisk kemi.  

Vid mötet valdes även en ny, tredje prorektor för samverkan (50 % anställning) som ansvarar för främjandet av det livslånga lärandet, forskningsresultatens genomslagskraft samt samverkan med det övriga samhället. Professor Marko Joas, dekan för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, valdes till prorektor för samverkan. Beslutet innebär att man kommer välja en ny dekan för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. 

 

Widén inleder arbetet omgående och Joas tillträder 1.8.2022. Leino tillträder vid årsskiftet 1.1.2023.  

De valda kommer att tillsammans med rektor leda universitetets verksamhet fram till 31.7.2026. 

 

Fastighetsplanerna framskrider

Styrelsen tog del av remissutlåtandena gällande fastighetsplanen och gav den operativa ledningen vägkost för vidare beredning.  

Styrelsen anser att ÅA ska fortsätta vara med i fastighetsprojektet kvarteret Stjärnan, som drivs av Stiftelsen för Åbo Akademi. Styrelsen betonade att planeringen av verksamheten i Stjärnan på campus i Åbo ska vara inkluderande, så att personal och studerande kan vara med och planera vilka utrymmen som behövs. Den inkluderande fastighetsplaneringen inleds under april.  

Styrelsen betonade vikten av goda lärmiljöer, att utrymmena används på ett ändamålsenligt sätt samt att studerandes behov av klubblokaler tillgodoses. Styrelsen ansåg att huvudbyggnaden vid Domkyrkotorget i Åbo utöver sitt symbolvärde har en central roll i universitetets verksamhet och ska kvarstå i ÅA:s regi. 

 

Dialogen om fastighetsplanens utformning fortsätter utifrån de linjer styrelsen pekat ut. 

 

Mera information:
Thomas Wilhelmsson, styrelseordförande, Åbo Akademi 
tfn: +358 50 301 9305