Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi leder forskningsprojekt om språklig utsatthet i socialt arbete

Åbo Akademi får en ny form av statsunderstöd som beviljas av Social- och hälsovårdsministeriet för ett tvåårigt forskningsprojekt som ska undersöka flerspråkigt socialt arbete i fysiska och digitala miljöer. Projektet SOSKIELI kommer att utveckla inkluderande metoder för socialt arbete med särskilt utsatta klienter som har andra modersmål än svenska, finska och samiska.

Projektarbetet kommer att fokusera på fyra klientgrupper: unga, barnfamiljer, familjer med funktionshindrade barn och äldre över 65 år. Forskningskonsortiet hoppas att projektets resultat skall kunna utnyttjas inom såväl socialpolitiskt beslutsfattande, praktiskt socialt arbete, välfärdsorganisationernas verksamhet och universitetsundervisning.

– Temat är särskilt aktuellt och relevant då språklig mångfald är ett viktigt politiskt tema både i Finland och globalt. I vårt arbete kommer vi att undersöka flerspråkighet i det sociala arbetet, både teoretiskt och på en praktisk nivå i Österbotten och huvudstadsregionen. Trots att språklig sensitivitet är central i all myndighetskontakt vet vi egentligen ganska lite om hur språklig mångfald och språklig sårbarhet hanteras i den professionella vardagen. Utmaningarna har förstärkts i och med digitaliseringen av socialtjänsten. Inom konsortiet ska vi ta fram forskningsbaserad kunskap om hur språklig sårbarhet tar sig uttryck på det sociala arbetets olika fält. Då vi vet detta kan vi utveckla arbetsmetoder för att bättre kunna bemöta språkligt utsatta klienter, säger Camilla Nordberg, ansvarig forskare och docent i socialpolitik vid Åbo Akademi.

Projektet bygger på konsortiets tidigare forskningssamarbeten kring migration, ojämlikhet och social exkludering i den nordiska välfärdsstaten.
Tidigare forskning visar att välfärdsinstitutioner inte alltid kan identifiera och tillgodose flerspråkiga klienters behov. Istället för att göra socialtjänstsystemet mer språkligt tillgängligt förväntas förändringen vanligtvis av klienten. Effekterna av covid-19 har också varit speciellt kraftfulla för redan utsatta grupper. De exceptionella omständigheter vi varit med om har visat att språklig utsatthet ofta leder till sårbarheter i hela servicesystemet och kan kopplas till annan strukturell ojämlikhet på grund av till exempel ålder, utbildningsbakgrund, kön och funktionsförmåga. Därför är det av stor vikt att mera systematiskt forska i språkets betydelse för komplexa former av marginalisering.

– Frågan är hur vi kan vända trenden så att det sociala arbetet bättre kan beakta klienternas språkliga sårbarhet i en fysisk och digital miljö? Hur skall det sociala arbetet långsiktigt hantera ett allt flerspråkigare samhälle och främja en språkligt inkluderande praktik?

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Svenska social- och kommunalhögskolan och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Finansieringen är drygt 400 000 euro för projekttiden 1.11.2021-31.12.2023.

Mera information:
Camilla Nordberg, docent i socialpolitik vid Åbo Akademi
Telefon: 046 9211081
E-post: camilla.nordberg@abo.fi