Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Åbo Akademi johtaa tutkimushanketta jossa tarkastellaan kielellistä haavoittuvuutta sosiaalityössä

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Åbo Akademille tutkimusavustusta kaksivuotiseen hankkeeseen, jossa tutkitaan monikielistä sosiaalityötä fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä. SOSKIELI-hankkeessa kehitetään osallistavia menetelmiä sosiaalityöhön, jota tehdään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden parissa, kun asiakkaiden äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, suomi tai saame.

Hankkeessa keskitytään neljään asiakasryhmään: lapsiperheisiin, perheisiin joissa on vammaisia lapsia, nuoriin ja yli 65-vuotiaisiin. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää niin sosiaalipoliittisessa päätöksenteossa, käytännön sosiaalityössä, hyvinvointijärjestöjen toiminnassa kuin yliopistojen opetuksessakin.

– Tämä aihepiiri on erityisen ajankohtainen ja merkityksellinen, sillä kielellinen monimuotoisuus on tärkeä poliittinen teema sekä Suomessa että koko maailmassa. Hankkeessa tarkastellaan monikielisyyttä sosiaalityössä sekä teoreettiselta kannalta että käytännön tasolla Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Vaikka sensitiivisyys kielen suhteen on keskeistä kaikessa viranomaistoiminnassa, meillä on oikeastaan aika vähän tietoa siitä, miten ammattilaiset ottavat kielellisen monimuotoisuuden ja haavoittuvuuden huomioon päivittäisessä työssään. Haasteet ovat lisääntyneet sosiaalipalveluiden digitalisaation myötä. Tavoitteenamme on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten kielellinen haavoittuvuus ilmenee sosiaalityön eri kentillä. Tutkimustiedon pohjalta voidaan kehittää työmenetelmiä, joiden avulla pystytään paremmin kohtaamaan kielellisesti heikommassa asemassa olevat asiakkaat, kertoo Åbo Akademin sosiaalipolitiikan dosentti Camilla Nordberg, joka toimii konsortiohankkeen vastaavana tutkijana.

Hanke täydentää konsortion aiemmin tekemiä tutkimuksia, jotka ovat käsitelleet maahanmuuttoa, eriarvoisuutta ja sosiaalista syrjäytymistä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa.
Aiempi tutkimus osoittaa, että hyvinvointi-instituutiot eivät aina tunnista monikielisten asiakkaiden tarpeita eivätkä pysty vastaamaan niihin. Sen sijaan että sosiaalipalveluista tehtäisiin paremmin kielellisesti saavutettavia, muutosta odotetaan yleensä asiakkaan taholta. Covid-19-pandemia on vaikuttanut erityisen voimakkaasti niihin, jotka jo muutenkin ovat haavoittuvassa asemassa. Poikkeusolot ovat osoittaneet, että kielellisesti heikompi asema johtaa usein haavoittuvuuteen myös kohtaamisissa palvelujärjestelmän kanssa. Kielelliseen haavoittuvuuteen voi liittyä myös muuta rakenteellista eriarvoisuutta, esimerkiksi iästä, koulutustaustasta, sukupuolesta tai toimintakyvystä johtuvaa.

– Kysymys kuuluu: miten sosiaalityössä pystytään ottamaan paremmin huomioon asiakkaiden kielellinen haavoittuvuus fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä? Miten sosiaalityö selviytyy tulevaisuudessa yhä monikielisemmässä yhteiskunnassa ja edistää kielellisesti osallistavia käytäntöjä?

Kyseessä on yhteistyöhanke, johon osallistuvat Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta sekä Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta ja Svenska social- och kommunalhögskolan. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta 413 940 euroa ajalle 1.11.2021–31.12.2023.

Lisätietoja:
Camilla Nordberg, sosiaalipolitiikan dosentti, Åbo Akademi
Puhelin: +358 (0)46 9211081
S-posti: camilla.nordberg@abo.fi