Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
13.2.2018

Åbo Akademis roll i samhället och vetenskapen under ett sekel

Till Åbo Akademis hundraårsjubileum har en tvärvetenskaplig forskargrupp skrivit två artikelsamlingar om ett sekel av forskning, undervisning och vardagsliv vid akademin. Genomgående teman är växelverkan mellan Åbo Akademi och politiken, kulturen och idéströmningarna i det omgivande samhället. Historikvolymerna ges ut i samband med ett stort jubileumsseminarium och jubileumsfest 13.2.2018 i Akademihusets solennitetssal i Åbo.

– Ofta hör man att universitet är gammalmodiga och oföränderliga, kolosser på lerfötter eller lika svåra att ändra på som det är att få duvor att gå par om par i dubbla led. Men den här historiken visar en motsatt bild. Mycket har förändrats men grundtanken med ett universitet som Åbo Akademi består, nämligen att ge unga människor en livssyn som leder till att de får en plats i samhället Jag vill inte avslöja mera, det får läsaren själv se, säger kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Fakta om historikvolymerna:

Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och  universitet, 1918–2018

I antologin beskrivs Åbo Akademi både som en aktör i samhället och som en institution vars struktur och verksamhet formats av det omgivande samhället. Artiklarna i volymen frågar vad samhällsförändringarna inneburit för akademin och hur akademin påverkat den regionala samhällsutvecklingen i det svenskspråkiga Finland. Artiklarna behandlar bl.a. språkets och platsernas betydelse, finansiering och maktstrukturer, vardagsliv, rekrytering av studenter och lärare samt expertkunskapens olika roller i samhället.

Redaktörer: docenterna Henry Nygård och Anders Ahlbäck.

Artikelförfattare:
Henry Nygård, docent i nordisk historia
Ulrika Wolf-Knuts, emeritusprofessor i folkloristik
Anders Ahlbäck, docent i nordisk historia
Pia Maria Ahlbäck, filosofie doktor i engelska språket och litteraturen
Kjell Herberts, politices licentiat i sociologi

Grafisk form och ombrytning: Anders Carpelan.
Bildredaktör: Annette Landen

Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918–2018

Antologin studerar skapandet av ny kunskap vid Åbo Akademi. Olika discipliner har varit betydelsefulla under olika epoker. Nya läroämnen har uppstått medan andra lagts ned. Artiklarna i volymen identifierar vetenskapshistoriskt betydande händelseförlopp och brytningspunkter vid Åbo Akademi. Artiklarna behandlar bl.a. övergripande vetenskapliga tankemönster som dominerat olika epoker, förhållandet mellan vetenskap och teknologi, samt betydelsen av både formella vetenskapliga nätverk och informella sociala relationer inom forskarsamfundet.

Redaktör: FD Laura Hollsten.

Artikelförfattare:
Anders Ahlbäck, docent i nordisk historia
Laura Hollsten, universitetslärare i allmän historia
Bjarne Holmbom, professor emeritus i skogsprodukternas kemi,
Olli Lagerspetz, docent och akademilektor i filosofi
Hanna Lindberg, filosofie doktor i historia
Patrick Sibelius, filosofie doktor i filosofi
Tapio Salmi, professor i teknisk kemi och reaktionsteknik
Kirsti Suolinna, docent i sociologi
Johanna Wassholm, filosofie doktor i historia

Grafisk form och ombrytning: Anders Carpelan
Bildredaktör: Annette Landen

Historikvolymerna ges ut av Åbo Akademis förlag och finns att köpa i Åbo Akademis nätbutik (40 euro/volym): https://shop.abo.fi.

Bild på historiken: http://web.abo.fi/pressmaterial/historik.jpg
Bilder från jubileumsseminariet, ca kl. 15 på adressen: web.abo.fi/pressmaterial/historik
Tilläggsinformation:

Laura Hollsten
Forskningsledare i allmän historia
E-post: laura.hollsten@abo.fi
Telefon: +358 46 9216396

Anders Ahlbäck
Biträdande lektor i historia vid Stockholms universitet, docent i nordisk historia vid Åbo Akademi
E-post: anders.ahlback@abo.fi
Telefon: +358 500 707 981
Åbo Akademis bibliotek har i dag vernissage på jubileumsutställningen ”Budskap ur det förflutna i Åbo Akademis samlingar”. Utställningen håller öppet till 21.12.2018 i Boktornet, Domkyrkogatan 2–4, Åbo. Mera information: https://www.abo.fi/biblioteket/budskap-fran-det-forflutna-i-abo-akademis-samlingar/

Med vänlig hälsning,

Mia Henriksson
Informatör