Skriv här det du söker efter!

Korsholm 2020

Korsholm 2020

Medborgarenkäten

Bästa korsholmare! Med denna enkät vill vi samla in dina tankar kring användningen av folkomröstningar på kommunal nivå. Avsikten med enkäten är att samla in information kring hur en kommunal folkomröstningsprocess inverkar på samhällsklimatet inom kommunen och enkäten har därför skickats ut till alla över 16 år fyllda korsholmare. Detta som en del av ett större forskningsprojekt vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi (Samforsk). Resultaten från enkäten kommer att presenteras i början av 2021 i en offentlig rapport. Vi betonar att alla svar behandlas fullständigt anonymt, och presenteras som helheter i tabeller och figurer. Vid frågor kring enkäten, kontakta projektledare Thomas Karv (thomas.karv@abo.fi).

Enkäten har nu stängt. Vi tackar alla som har deltagit.

Uppdaterad 30.11.2020