Skriv här det du söker efter!

Karriär som expert

Karriär som expert

Åbo Akademi arbetar för att vara en internationell arbetsplats som erkänner och använder sig av kunskapen och förmågorna hos medarbetarna och de studerande: en öppen miljö där alla kan känna stolthet över kvaliteten i de pedagogiska och vetenskapliga samtalen. Åbo Akademi arbetar för globalt ansvarstagande och ett gott ledarskap, smidiga processer och fungerande stödsystem för verksamheten och för allas välbefinnande.

 

Vid akademin arbetar förutom forskare och lärare, också många experter i olika stödfunktioner. Som expert vid akademin kan du ha en arbetsplats t.ex. inom universitetsservice, ekonomiservice eller Åbo Akademis bibliotek: 

  • Universitetsservice bistår styrelsen, rektor, prorektorer och övriga beslutsorgan i berednings- och verkställighetsärenden samt erbjuder tjänster för fakulteter och andra enheter samt för studerande och doktorander. Till universitetsservice hör all den förvaltnings- och stödpersonal som handhar administrativa uppgifter för att stöda akademins kärnverksamhet, som t.ex. utbildningsservice, forskningsservice, personalservice, ICT-service, kommunikation och marknadsföring, fastighetsservice, samt lednings- och fakultetsstöd. 
  • Ekonomiservice stöder Åbo Akademis fakulteter och enheter i ärenden som gäller ekonomi, kostnadsuppföljning och penningströmmar. 
  • Ledningskansliet stöder ledningen i beslutsfattandet. Ledningskansliet har hand om planering och strategisk utveckling, administrativt stöd, juridik och utredning. Ledningskansliet ansvarar för sekreterartjänster för styrelsen, kansler, rektors ledningsråd och för rektors beslutsmöten. 
  • Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt vetenskapligt bibliotek som betjänar Åbo Akademis och Novias studerande, lärare, forskare och personal.  
  • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, CLL, är en av Svenskfinlands största producenter av vuxenutbildning. Kunderna är privatpersoner, myndigheter, offentliga sektorn och företag och akademins studerande.
  • Språkcentret riktar sig till Åbo Akademis studerande med stort kursutbud i språk och kommunikation.

Vid Åbo Akademi arbetar bland annat experter inom studentservice, fakultetsservice, kommunikation och marknadsföring, IT eller HR. Hos oss kan du förkovra din egna expertis och bygga upp din karriär. 

Uppdaterad 26.4.2024