Skriv här det du söker efter!

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Likabehandling, jämställdhet, delaktighet, hälsa, karriärvägar, flexibilitet och ansvar utgör självklara aspekter av en dynamisk studie- och arbetsmiljö. Delaktighet är en grundläggande förutsättning för motivation, kvalitet och effektivitet i arbetet, som tar sig uttryck i allt ifrån inkluderande pedagogik till rätten att bli hörd och delta i beslutsprocesser som påverkar det egna arbetet.

Åbo Akademi arbetar för att främja likabehandling och jämställdhet genom att identifiera faktorer och strukturer som motverkar eller skapar ojämlikhet och orättvis behandling. Arbetet med jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet bidrar till att FN:s globala hållbarhetsmål uppnås.

Nya planer för jämställdhet-, likabehandling och tillgänglighet (JLT) för perioden 2022-2024 har fastställts.

Syftet med planerna (JLT) är att formulera mål och åtgärder som bidrar till att undanröja hinder för jämställdhet, jämlikhet och rättvis behandling.

Jämställdhetskommittén följer regelbundet upp hur de i JLT planen fastslagna målen och åtgärderna förverkligas och utvärderar effekten av dem. Målet är att skapa en miljö som är tillgänglig för alla utan diskriminering, rasism och sexism där personal och studenter behandlas jämlikt, och där alla tryggt kan delta i all verksamhet.

Uppdaterad 31.1.2023