Skriv här det du söker efter!

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Åbo Akademis värden är mångfald, öppenhet, djärvhet, delaktighet och hållbarhet. Dessa värden omfattar den diversitet som finns inom universitetet och dess närmiljö.

Åbo Akademi som läroanstalt och arbetsgivare arbetar målinriktat för att främja och garantera likabehandling samt för att eliminera diskriminering. Likabehandling är en rättighet som gäller alla.

Arbetet för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling handlar om att skapa en studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och där mångfald respekteras. En god studie-och arbetsmiljö är av största betydelse för att studerande och personal skall känna trivsel, trygghet och arbetsglädje samt nå goda resultat. Miljön ska vara fri från diskriminering för alla människor, inkluderat personer som på juridisk, etnisk eller sociokulturell basis kan vara utsatta för direkt eller indirekt diskriminering.

Alla vid Åbo Akademi ska ha samma rättigheter och möjligheter i sitt arbete och i sina studier, oavsett funktionsnedsättning, sjukdom eller hälsotillstånd. Med funktionsnedsättning avses varaktiga fysiska, psykiska eller sociala begränsningar av en persons funktionsförmåga i relation till sin omgivning. Jämställdhet mellan könen är ett mål som Åbo Akademi förbinder sig att främja i all sin verksamhet.

Alla vid Åbo Akademi har en viktig roll då det gäller att skapa förutsättningar för en bra och rättvis studie- och arbetsgemenskap.

 

Vänligen notera att den nya planen för jämställdhet och likabehandling 2021-2023 är under arbete och sidan uppdateras med den nya planen under våren 2021.

Uppdaterad 6.4.2021