Skriv här det du söker efter!

Dataskyddsbeskrivning för Språkbarometern 2024

Dataskyddsbeskrivning för Språkbarometern 2024

ÅBO AKADEMI
www.abo.fi

DATASKYDDSMEDDELANDE
enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR, art. 13 och 14
Meddelandet gäller:
Vetenskaplig forskning

Språkbarometern 2024


Personuppgiftsansvarig
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo
Finland

Åbo Akademi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i universitetets verksamhet – i undervisning, handledning, forskning, administration och samverkan, internt och externt.

Ansvarig enhet för den behandling som beskrivs i detta dokument:
Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.

Kontaktperson: Isak Vento, Samforsk, isak.vento@abo.fi, +358 40 542 0293
Dataskyddsombud vid Åbo Akademi: dataskydd@abo.fi, +358 2 215 31 (växel)


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
I Språkbarometern 2024 studeras svenskspråkiga i tvåspråkiga kommuner i Finland och finskspråkiga i tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetsspråk. Projektet finansieras av justitieministeriet och kunskapen fungerar som underlag för språkberättelse till statsrådet. Forskningsprojektet behandlar personuppgifter för att kontakta och bjuda in medborgare som valts att delta i enkäten. Avsikten är att de inbjudna som grupp motsvarar Finlands tvåspråkiga befolkning i tvåspråkiga kommuner i miniatyr.

Enligt GDPR måste det finnas en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter är:
Samtycke: Samtycke innebär att du blir tillfrågad och svarar ja (skriftligt eller muntligt) till att dina personuppgifter behandlas för ett specifikt ändamål. Du ger samtycket fullt frivilligt efter att du tagit del av information om hur dina personuppgifter behandlas (d.v.s. samlas in, lagras, delas, arkiveras m.m.). När samtycke är den enda rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter har du rätt att ångra dig när som helst. Du kan meddela att du ångrat dig genom att skicka e-post till registrator@abo.fi. Den behandling som genomförts innan du återkallade samtycket påverkas inte.

Allmänt intresse eller offentlig makt: Åbo Akademi har lagstadgade uppgifter av allmänt intresse och rätt att utöva offentlig makt enligt universitetslagen. Vetenskaplig och historisk forskning är exempel på en lagstadgad uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifterna används för kontakter inom ramen för forskningsprojektet Språkbarometern 2024 och i forskningsarbetet relaterat till det. Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutfattande eller profilering. Grunden för behandling av personuppgifter stöder sig på EU:s dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1e, det vill säga utförandet av vetenskaplig forskning av allmänt intresse i enlighet med Finlands dataskyddslag 4 § punkt 3.

Särskilda känsliga kategorier av personuppgifter, som utbildningsgrad, används för att säkra ett representativt urval för forskningsprojektet med ändamål att dra slutsatser om hela populationen av intresse.

Känsliga personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.
Som grund för behandling av känsliga personuppgifter tillämpas EU:s dataskyddsförordning artikel 9 punkt 2j.

Vilka personuppgifter behandlas och vem behandlar dem?
De personuppgifter som hör till undersökningsmaterialet är namn, kön, modersmål, hemadress, postnummer, postanstalt, hemkommun, landskap, födelsedag och födelseår, e-postadress eller telefonnummer och utbildningsgrad.

Uppgifterna behandlas av Isak Vento, som inom projektet är utsedd ansvarig för datahantering.

Varifrån samlas dina personuppgifter in och hur blir de behandlade?
Namn, kön, modersmål, hemadress, postnummer, postanstalt, hemkommun, landskap, födelsedag och födelseår erhålls från Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata i enlighet med lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009). Övriga personuppgifter insamlas från svarspersonerna direkt med självrapportering i enkät.

Personuppgifter erhållna ur registerdata behandlas pseudonymt genom skapandet av ett ID för varje individ och förvarandet av nyckeln som förenar ID med personuppgifterna separat på Åbo Akademis skyddade personliga nätserver. Nyckeln förstörs direkt då det inte längre finns ett behov att kunna förena personuppgifterna med starka identifikatorer, vilket gör data anonymt. Samtliga datamängder som samlats in i projektet förvaras på Åbo Akademis skyddade server i mappar bakom lösenord med tillgång endast för de personer i projektet som ur ett forskningsintresse har behov av tillgången.

Personuppgifterna raderas genom specialprogram som finns tillhanda via Åbo Akademi.

Personuppgifterna raderas senast i slutet av projektet under 2025 i samband med arkivering av datamängden till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

Överförs dina personuppgifter till en tredje part (utanför Åbo Akademi) för behandling?
Nej, personuppgifterna kommer inte att överföras för behandling utanför Åbo Akademi.

Lämnas dina personuppgifter ut till en tredje part (utanför Åbo Akademi) för den tredje partens behov?
Nej, personuppgifterna kommer inte att lämnas ut utanför Åbo Akademi.

Överförs dina personuppgifter utanför EU/EES?
Nej, personuppgifterna överförs inte utanför EU/EES.


Vilka rättigheter har du när Åbo Akademi behandlar dina personuppgifter?
Åbo Akademi ansvarar för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot skada på eller förlust av
personuppgifter. Personuppgifter ska alltid behandlas på ett rättvist och öppet sätt i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (art. 12-22) har du rätt att
– få klar och tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas och hur du kan utöva dina rättigheter (art. 12)
– få tillgång till dina personuppgifter vid Åbo Akademi och information om behandlingen (art. 15)
– få dina personuppgifter korrigerade (art. 16). Obs! Du som är anställd eller studerande vid Åbo Akademi kan göra korrigeringar själv, enligt anvisningar på intranätet.
– få dina uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”) i vissa situationer (art. 17)
– begränsa behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer (art. 18)
– få personuppgifterna överförda mellan system i vissa situationer (art. 20)
– invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer (art. 21)
– inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande, med vissa undantag (art. 22)

Du har också rätt att bli informerad om en personuppgiftsincident som innebär hög risk för dina personuppgifter (art. 34).

När ändamålet med behandlingen är vetenskaplig forskning, statistik eller arkivändamål kan rättigheterna vara begränsade med stöd av dataskyddslagen (1050/2018). Begränsningar i rättigheterna förutsätter alltid särskilda skyddsåtgärder.

Om du har frågor om dina rättigheter kan du kontakta den ansvariga kontaktpersonen (se ovan) eller Åbo Akademis dataskyddsombud (dataskydd@abo.fi). Se också den övergripande informationen om behandling av personuppgifter på Åbo Akademis webbsidor (www.abo.fi/dataskydd).

Du har rätt att framföra klagomål till dataskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter blivit olagligt behandlade enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheten:
Dataombudsmannens byrå
PB 800
00531 Helsingfors
+358 29 566 6700 (växel)
tietosuoja@om.fi
tietosuoja.fi

Uppdaterad 2.5.2024