Kirjoita tähän hakemasi!

Kielibarometrin tietosuojailmoitus

Kielibarometrin tietosuojailmoitus

ÅBO AKADEMI
www.abo.fi

TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) 13 ja 14 artiklan mukaan

Ilmoitus koskee:
Tieteellinen tutkimus

Kielibarometri 2024


Rekisterinpitäjä
Åbo Akademi
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku
Suomi

Åbo Akademi on yliopiston toiminnassa kerättyjen ja käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä – opetuksessa, ohjauksessa, tutkimuksessa, hallinnossa ja vuorovaikutuksessa, sisäisesti ja ulkoisesti.

Tässä asiakirjassa kuvatun käsittelyn vastuuyksikkö:
Yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilö: Isak Vento, Samforsk, isak.vento@abo.fi, +358 40 542 0293
Åbo Akademin tietosuojavastaava: dataskydd@abo.fi, +358 2 215 31 (vaihde)


Miksi käsittelemme henkilötietojasi?
Kielibarometri 2024 -tutkimushankkeessa tutkimme kaksikielisissä kunnissa asuvien ruotsinkielisten ja suomenkielisten kokemuksia kielipalveluista kaksikielisissä kunnissa, joissa ruotsinkieleninen enemmistökieli. Tutkimuksen toteuttaa Åbo Akademi yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Hankkeen päärahoittaja on oikeusministeriö.

Tutkimusprojekti käsittelee henkilötietoja tavoittaakseen ja kutsuakseen kyselyyn hankkeeseen valittuja kansalaisia. Tarkoituksena on saada edustava joukko suomalaisia vastaamaan kyselyyn.
Käsittelemme myös henkilötietojasi tieteellisessä tutkimuksessa.

GDPR:n mukaan henkilötietojen käsittelylle on oltava oikeudellinen peruste. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on:
Suostumus: Suostumus tarkoittaa, että sinulta kysytään ja vastaat kyllä (kirjallisesti tai suullisesti) siihen, että henkilötietojasi käsitellään tiettyä tarkoitusta varten. Annat suostumuksen täysin vapaaehtoisesti, kun olet lukenut tiedot siitä, miten henkilötietojasi käsitellään (eli kerätään, tallennetaan, jaetaan, arkistoidaan jne.). Kun suostumus on ainoa laillinen peruste henkilötietojesi käsittelylle, sinulla on oikeus peruuttaa se milloin tahansa. Voit ilmoittaa suostumuksen peruuttamisesta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen registrator@abo.fi. Tämä ei vaikuta käsittelyyn, joka suoritettiin ennen suostumuksen peruuttamista.

Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta: Åbo Akademilla on lakisääteiset yleisen edun mukaiset tehtävät ja oikeus käyttää julkista valtaa yliopistolain mukaisesti. Tieteellinen ja historiallinen tutkimus ovat esimerkkejä lakisääteisestä yleisen edun mukaisesta tehtävästä.

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon tutkimushankkeen puitteissa ja siihen liittyvässä tutkimustyössä. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti.

Erityiset henkilötietoryhmät, kuten arkaluontoiset henkilötiedot, käytetään edustavan otoksen turvaamiseen tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena on tehdä johtopäätöksiä koko väestöstä. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j ja tietosuojalain 6 §:n 7-kohta.

Mitä henkilötietoja käsitellään ja kuka niitä käsittelee?
Tutkimusaineistoon kuuluvia henkilötietoja ovat nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero, posti, kotikunta, maakunta, syntymäpäivä ja syntymävuosi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

Tietoja käsittelee Isak Vento, joka on nimetty vastaamaan projektin tietojennhallinnasta.

Mistä henkilötietojasi kerätään ja miten niitä käsitellään?
Nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postnumero, postitoimipaikka, kotikunta, maakunta, syntymäpäivä ja syntymävuosi hankitaan Digi- ja väestövirastolta Digi- ja väestöviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisella tietoluvalla. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään.

Rekisteritiedoista saatuja henkilötietoja käsitellään pseudonyymisti luomalla jokaiselle henkilölle tunniste ja tallentamalla tunnisteen ja henkilötietojen yhdistävä avain erikseen Åbo Akademin suojatulle henkilökohtaiselle verkkopalvelimelle. Avain hävitetään välittömästi, kun henkilötietoja ei enää tarvitse yhdistää vahvoihin tunnisteisiin, mikä tekee henkilötiedoista anonyymejä. Kaikki projektissa kerätyt tietojoukot tallennetaan Åbo Akademin suojatulle palvelimelle salasanasuojattuihin kansioihin, joihin pääsevät vain ne projektissa mukana olevat henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn tutkimusintressin vuoksi.

Henkilötiedot poistetaan Åbo Akademin kautta saatavilla olevilla erityisohjelmilla. Henkilötiedot poistetaan hankkeen päättyessä viimeistään vuonna 2025.

Siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille (Åbo Akademin ulkopuolelle) käsittelyä varten?
Ei, henkilötietoja ei siirretä käsiteltäväksi Åbo Akademin ulkopuolelle.

Luovutetaanko henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle (Åbo Akademin ulkopuolelle) kolmannen osapuolen tarpeita varten?
Ei, henkilötietoja ei luovuteta Åbo Akademin ulkopuolelle.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle?
Ei, henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


Mitä oikeuksia sinulla on, kun Åbo Akademi käsittelee henkilötietojasi?
Åbo Akademi on vastuussa asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisesta henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai katoamiselta. Henkilötietoja tulee aina käsitellä reilulla ja läpinäkyvällä tavalla sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti.

EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n 12-22 artiklan mukaan sinulla on oikeus:
– saada selkeää ja yksiselitteistä tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään ja kuinka voit käyttää
oikeuksiasi (12 artikla)
– saada tutustua henkilötietoihisi yliopistossa sekä saada tietoa niiden käsittelystä (15 artikla)
– saada henkilötietosi oikaistuksi (16 artikla). Huom! Åbo Akademin työntekijät ja opiskelijat voivat
tehdä korjauksia itse intranetin ohjeiden mukaan.
– saada tietosi poistetuksi (”oikeus tulla unohdetuksi”) tietyissä tilanteissa (17 artikla)
– rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa (18 artikla)
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa (20 artikla)
– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa (21 artikla)
– olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (22
artikla)
Sinulla on myös oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin henkilötiedoille (34 artikla).

Kun tietojen käsittelyn tarkoituksena on tieteellinen tutkimus, tilastointi tai arkistointi, oikeuksia voidaan rajoittaa tietosuojalain (1050/2018) nojalla. Oikeuksien rajoittaminen vaatii aina erityisiä suojatoimenpiteitä.

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit ottaa yhteyttä vastuuhenkilöön (ks. yllä) tai Åbo Akademin tietosuojavastaavaan (dataskydd@abo.fi). Katso myös yleiset tiedot henkilötietojen käsittelystä verkkosivulla www.abo.fi/fi/tietosuoja/.

Voit ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle, jos epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on toimittu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00531 Helsinki
+358 29 566 6700 (vaihde)
tietosuoja@om.fi
tietosuoja.fi

Päivitetty 2.5.2024