Skriv här det du söker efter!

Beslutsfattarpanelen

Beslutsfattarpanelen

Dataskyddsbeskrivning för projektet Beslutsfattarpanelen
Framställningsdag 13.04.2021

Åbo Akademi ansvarar för en nationell infrastruktur för forskning i samhällsopinion. Infrastrukturen finansieras av Finlands Akademi. En del av infrastrukturen är Beslutsfattarpanelen, som är en opinionsmätning bland finländska beslutsfattare. Genom Beslutsfattarpanelen-enkäterna samlar forskare viktig information om hur finländare tänker om politik och samhälle.

I denna dataskyddsbeskrivning informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som deltagare i enkätundersökningen Beslutsfattarpanelen.

1. Personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter
Åbo Akademi
Postadress: Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO
Besöksadress: Domkyrkotorget 3, ÅBO
Dataskyddsombud: Roald von Schoultz, dataskydd(a)abo.fi

2. Kontaktperson angående frågor om undersökningsregistret
Projektassistent Rasmus Sirén, rasmus.siren(a)abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo.

3. Undersökningens verkställare
Projektets ansvariga forskare: Forskningschef Lauri Rapeli, lauri.rapeli(a)abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo. Undersökningen koordineras av Åbo Akademi, som upprätthåller undersökningsregistret. Forskare och övrig personal i projektet Beslutsfattarpanelen har rätt att behandla uppgifterna som samlats in i samband med undersökningen.

4.Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter och dess rättsliga grund?
Personuppgifterna används för kontakter inom ramen för forskningsprojektet Beslutsfattarpanelen och i forskningsarbetet relaterat till det. Uppgifterna är nödvändiga för genomförandet och kombinerandet av enkätundersökningar i forskningsprojektet. Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutfattande eller profilering.
Grunden för behandling av personuppgifter stöder sig på EU:s dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1e, det vill säga utförandet av vetenskaplig forskning av allmänt intresse i enlighet med Finlands dataskyddslag 4 § punkt 3. Som grund för behandling av känsliga personuppgifter tillämpas EU:s dataskyddsförordning artikel 9 punkt 2j och dataskyddslagen 6 § punkt 7.

5. Vilka uppgifter behandlar vi?
De personuppgifter som hör till undersökningsmaterialet är namn, kön, modersmål, hemkommun, landskap, födelseår och e-postadress. Känsliga personuppgifter som insamlas i samband med undersökningen är svarspersonens politiska åsikter.

6. Varifrån får vi uppgifterna?
Namn, modersmål, hemkommun och födelseår har erhållits från Justitieministeriets resultattjänst. Övriga personuppgifter insamlas från svarspersonerna direkt.

7. Till vem överför vi data och överför vi data utanför EU- eller EES området?
Enbart forskare inom forskningsprojektet Beslutsfattarpanelen behandlar data med hjälp av vilka man kan identifiera enskilda individer. Dylika data överlämnas heller inte till aktörer utanför forskargruppen. Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-områden. Enkätsvaren arkiveras anonymiserat i Finlands Samhällsvetenskapliga dataarkiv och överlåts därifrån till vidareanvändning.

8. Hur skyddar vi data och hur länge lagrar vi dem?
De uppgifter som samlats in under projektets gång hålls hemliga. De uppgifter som sparats i databaser är skyddade av lösenord och brandmurar. Direkta igenkänningsuppgifter i materialet raderas innan analysskedet.
De personuppgifter som samlats in i samband med undersökningen raderas när de inte längre är nödvändiga för genomförandet av undersökningen, senast i slutet av år 2022.

9. Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Enligt dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter
– rätten att få information om behandling av personuppgifter
– rätten att få tillgång till uppgifterna om dig själv
– rätten att korrigera uppgifterna om dig själv
– rätten att begränsa behandlingen av uppgifterna
– anmälningsskyldighet angående korrigering eller behandling av personuppgifter
– rätten att motstå behandling av personuppgifter
– rätten att inte utsättas för automatiskt beslutsfattande utan rättslig grund
De tidigare nämnda rättigheterna som berör den vetenskapliga undersökningen kan i vissa fall avvika från lagstiftningen. Avvikelser förutsätter bedömning från fall till fall.

Den registrerade har rätt att överklaga till dataskyddsombudsmannens kontor, om du anser att man har brutit mot någon ikraftvarande dataskyddslagstiftning i behandlingen av dina personuppgifter
Dataskyddombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
E-post: tietosuoja(a)om.com

10. Vem kan jag kontakta?
All kontakt och önskemål som berör denna anmälan, ska framföras skriftligt eller personligt till kontaktpersonen i punkt två (2).

Uppdaterad 21.4.2021