Skriv här det du söker efter!

Beslutsfattarpanelen

Beslutsfattarpanelen

Dataskyddsbeskrivning för projektet Beslutsfattarpanelen
Framställningsdag 28.5.2024

Beslutsfattarpanelen är en opinionsmätning bland finländska beslutsfattare. Genom Beslutsfattarpanelen-enkäterna samlar forskare viktig information om hur finländska beslutsfattare tänker om politik och samhälle.

När du går med i undersökningen får du några gånger per år en inbjudan att svara på en webbenkät. Antalet enkäter varierar från år till år men i regel skickar vi ut 1-5 enkäter per år. Längden på enkäterna varierar också. Vissa består endast av ett fåtal frågor medan andra är lite längre, vi försöker dock undvika enkäter som tar längre än 15 minuter att fylla i.

Det är helt frivilligt att delta och du kan avsluta ditt deltagande när som helst. Vi inkluderar en länk där du kan avanmäla dig varje gång vi skickar ut en enkät eller en påminnelse. Du kan också avanmäla dig genom att skicka e-post till adressen: beslutsfattarpanelen@abo.fi

Undersökningen administreras av Institutet för Samhällsforskning vid Åbo Akademi och är en del av en nationell infrastruktur för forskning i samhällsopinion (FIRIPO). Infrastrukturen finansieras av Finlands Akademi.

I denna dataskyddsbeskrivning informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som deltagare i enkätundersökningen Beslutsfattarpanelen.

1. Personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter
Åbo Akademi
Postadress: Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO
Besöksadress: Domkyrkotorget 3, ÅBO
Dataskyddsombud: Ada Widjeskog, dataskydd(a)abo.fi

2. Kontaktperson angående frågor om undersökningsregistret
Projektassistent Marek Berg, marek.berg(a)abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo.

3. Undersökningens verkställare
Projektets ansvariga forskare: Forskningschef Lauri Rapeli, lauri.rapeli(a)abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo.

Undersökningen koordineras av Åbo Akademi, som upprätthåller undersökningsregistret. Forskare och övrig personal i projektet Beslutsfattarpanelen har rätt att behandla uppgifterna som samlats in i samband med undersökningen.

4.Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter och dess rättsliga grund?
För att rekrytera deltagare, genomföra enkäter och upprätthålla undersökningen samlar vi in och behandlar vi personuppgifter. Personuppgifterna används inom ramen för forskningsprojektet Beslutsfattarpanelen och i forskningsarbetet relaterat till det. Uppgifterna är nödvändiga för genomförandet och kombinerandet av enkätundersökningar i forskningsprojektet. Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutfattande eller profilering. Grunden för behandling av personuppgifter stöder sig på EU:s dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1e, det vill säga utförandet av vetenskaplig forskning av allmänt intresse i enlighet med Finlands dataskyddslag 4 § punkt 3. Som grund för behandling av känsliga personuppgifter tillämpas EU:s dataskyddsförordning artikel 9 punkt 2j och dataskyddslagen 6 § punkt 7.

5. Vilka uppgifter behandlar vi och hur behandlar vi dem?
Vi behöver personuppgifter i första hand för att kontakta deltagare och skicka inbjudningar till nya deltagare. För att skicka ut enkäter och kontakta deltagare behöver vi främst deras e-postadress.

Svaren på våra enkäter används för att bedriva samhällsvetenskaplig forskning och analyseras med hjälp av olika statistiska metoder. För att undvika att ställa samma frågor upprepade gånger och för att möjliggöra att undersöka attityder över tid, kan svar från tidigare undersökningar kopplas samman med svar från senare undersökningar. Resultat publiceras alltid i gruppform så att det inte är möjligt att identifiera någon enskild svarsperson.

När vi rekryterar nya medlemmar till Beslutsfattarpanelen samlar vi först in följande uppgifter om nyinvalda ledamöter: Namn, modersmål, kommun, parti och ålder vid valdagen. Dessa uppgifter erhålls från Justitieministeriets resultattjänst. Utgående från dessa uppgifter samlas sedan ledamöternas e-postadresser in direkt från kommunernas webbsidor, från kontaktpersoner inom kommunerna eller från respondenten själv. När du registrerar dig till undersökningen samlar vi in vissa ytterligare grunduppgifter, de omfattar bland annat: kön och utbildningsnivå.

Modersmål, kommun, födelseår, kön och utbildningsnivå kan användas i olika statistiska analyser. Respondentens namn kopplas däremot inte efter rekryteringsskedet till övriga uppgifter eller svar.

Enkätsvaren är kopplade till individuella e-postadresser i enkätsystemet, men innan vi börjar analysera svaren pseudonymiseras de. När vi laddar ned datafilen med svaren och förbereder dem för analys raderas e-postadresserna och ersätts med ID-koder. Det går därefter inte enbart med hjälp av datafilen att koppla en viss person till ett svar.

Vissa personuppgifter klassas enligt GDPR som känsliga personuppgifter. Vi behandlar också den här typen av uppgifter eftersom vi samlar in information om deltagarnas politiska åsikter och filosofiska övertygelser.

Vi samlar också in teknisk information om apparaten du använder när du svarar på en enkät. När du svarar på en enkät sparas din apparats IP-adress och platsinformation. Syftet med dessa uppgifter är att säkerställa kvalitén på våra undersökningar. Med hjälp av dem försöker säkerställa att undersökningarna inte manipuleras genom att för många svar kommer från samma IP-adress eller plats. Dessa uppgifter raderas också ur datafilerna när datamaterialet förbereds för analys.

Endast ett begränsat antal anställda inom Beslutsfattarpanelen -projektet har tillgång till personuppgifter så som e-postadresser, IP-adresser och platsinformation.

6. Varifrån får vi uppgifterna?
Namn, modersmål, kommun och födelseår har erhållits från Justitieministeriets resultattjänst. E-postadresser har erhållits från kommunernas webbsidor, kontaktpersoner inom kommunerna. Övriga personuppgifter insamlas från svarspersonerna direkt.

7. Till vem överför vi data och överför vi data utanför EU- eller EES området?
Enbart ett begränsat antal forskare inom Beslutsfattarpanelen -projektet behandlar data med hjälp av vilka man kan identifiera enskilda individer. Dylika data överlämnas heller inte till aktörer utanför forskargruppen.

Enkätsvar och vissa personuppgifter kan delas med forskare från Finland och andra länder inom EU/EES-området. Dock inte uppgifter med hjälp av vilka enskilda personer kan identifieras. Vi samarbetar tidvis med olika universitet och forskare och datamaterial som producerats med hjälp av Beslutsfattarpanelen kan delas.

Vi kan komma att dela följande uppgifter vidare till forskare vi samarbetar med: åldersgrupp, kommun, utbildningsnivå, kön och modersmål. Vi delar däremot aldrig följande uppgifter med någon: e-postadress, IP-adress, platsinformation, namn. Dessa uppgifter inkluderas heller inte i de datafiler vi utför våra analyser med.

Vi använder enkätplattformen Qualtrics för att skicka ut och genomföra våra enkäter. Medan en enkät är aktiv förvaras deltagares e-postadresser och den ifrågavarande enkätens enkätsvar tillfälligt i tjänsten. Dina uppgifter kan således tillfälligt komma att överföras till så kallade ”tredje land”. När enkäten avslutas laddar vi ned enkätsvaren och raderar samtliga uppgifter från tjänsten.

Enkätsvaren arkiveras anonymiserat i Finlands Samhällsvetenskapliga dataarkiv och överlåts därifrån till vidareanvändning i forsknings- och undervisningssyfte.

8. Hur skyddar vi data och hur länge lagrar vi dem?
De uppgifter som samlats in under projektets gång hålls hemliga. De uppgifter som sparats i databaser är skyddade av lösenord och brandmurar. Direkta igenkänningsuppgifter i materialet raderas under analysskedet.
De personuppgifter som samlats in i samband med undersökningen raderas när de inte längre är nödvändiga för genomförandet av undersökningen.

9. Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Enligt dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter
– rätten att få information om behandling av personuppgifter
– rätten att få tillgång till uppgifterna
– rätten att korrigera uppgifterna
– rätten att begränsa behandlingen av uppgifterna
– anmälningsskyldighet angående korrigering eller behandling av personuppgifter
– rätten att motstå behandling av personuppgifter
– rätten att inte utsättas för automatiskt beslutsfattande utan rättslig grund
De tidigare nämnda rättigheterna som berör den vetenskapliga undersökningen kan i vissa fall avvika från lagstiftningen. Avvikelser förutsätter bedömning från fall till fall.

Den registrerade har rätt att överklaga till dataskyddsombudsmannens kontor, om du anser att man har brutit mot någon ikraftvarande dataskyddslagstiftning i behandlingen av dina personuppgifter
Dataskyddombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
E-post: tietosuoja(a)om.com

10. Vem kan jag kontakta?
All kontakt och önskemål som berör denna anmälan, ska framföras skriftligt eller personligt till kontaktpersonen i punkt två (2).

Uppdaterad 28.5.2024