Kirjoita tähän hakemasi!

Päättäjäpaneeli

Päättäjäpaneeli

Päättäjäpaneeli -hankkeen tietosuojailmoitus
Laatimispäivä 13.04.2021

Åbo Akademi vastaa kansallisesta yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuurista, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Infrastruktuurin oleellinen osa on Päättäjäpaneeli, joka on suomalaisten päätöksentekijöiden keskuudessa kerättävä mielipidekysely. Päättäjäpaneeli-kyselyiden avulla tutkijat keräävät tärkeää tietoa paneelin vastaajien yhteiskunnallisista asenteista.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Päättäjäpaneeli -hankkeen kyselytutkimukseen.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Åbo Akademi
Postiosoite: Tuomiokirkontori 3, 20500 TURKU
Käyntiosoite: Tuomiokirkonkatu 3, TURKU
Tietosuojavastaava Roald von Schoultz, dataskydd(a)abo.fi

2. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Projektiassistentti Rasmus Sirén, rasmus.siren(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Turku

3. Tutkimuksen suorittajat
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Lauri Rapeli, lauri.rapeli(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Turku. Tutkimushanketta koordinoi Åbo Akademi, joka vastaa tutkimusrekisterin ylläpidosta. Tutkimusta varten kerättyjä tietoja on oikeus käsitellä Päättäjäpaneeli -hankkeen tutkijoilla ja työntekijöillä.

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?
Tietoja käytetään yhteydenottoihin Päättäjäpaneeli -tutkimushankkeessa ja hanketta koskevaan tutkimustyöhön. Tietoja tarvitaan tutkimuksessa tehtävien kyselyjen toteuttamiseen ja yhdistämiseen. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j ja tietosuojalain 6 §:n 7-kohta.

5. Mitä tietoja käsittelemme?
Tutkimusaineiston sisältämiä henkilötietoja ovat sukupuoli, äidinkieli, kotikunta, maakunta, syntymävuosi ja sähköpostiosoite. Tutkimuksessa kerättäviä arkaluontoisia henkilötietoja ovat vastaajan poliittiset mielipiteet.

6. Mistä saamme tiedot?
Nimi, äidinkieli, lähiosoite, ja kotikunta on saatu Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja, joiden perusteella vastaaja voi olla tunnistettavissa, käsittelevät ainoastaan Päättäjäpaneeli -hankkeen tutkijat, eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kyselyvastaukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina jatkokäyttöön luovutettaviksi.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Hankkeessa kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietokantoihin tallennetut tiedot on suojattu salasanoin ja palomuurein. Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta ennen analyysivaiheetta.
Päättäjäpaneelia varten kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi, viimeistään vuoden 2022 lopussa.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet
– oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy itseäsi käsitteleviin tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
– oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tietyissä tapauksissa poiketa lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

10. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä ilmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Päivitetty 21.4.2021