Kirjoita tähän hakemasi!

Päättäjäpaneeli

Päättäjäpaneeli

Päättäjäpaneeli -hankkeen tietosuojailmoitus
Laatimispäivä 28.5.2024

Päättäjäpaneeli on suomalaisten kuntapäättäjien keskuudessa kerättävä mielipidekysely. Päättäjäpaneeli-kyselyiden avulla tutkijat keräävät tärkeää tietoa suomalaisten päättäjien poliittisista ja yhteiskunnallisista asenteista.

Kun rekisteröidyt tutkimukseen saat muutamia kertoja vuodessa kutsun osallistua nettikyselyyn. Kyselyiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen mutta lähetämme keskimäärin 1-5 kyselyä vuodessa. Kyselyiden pituus voi myös vaihdella. Jotkut kyselyt koostuvat vain muutamasta kysymyksestä ja toiset ovat hieman pidempiä. Pyrimme kuitenkin välttämään kyselyitä, joiden vastaamiseen kuluu enemmän kuin 15 minuuttia.

Vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja voit lopettaa osallistumisesi koska tahansa. Jokaisessa kyselykutsussa ja muistutuksessa on linkki, jonka avulla voit päättää osallistumisesi. Voit päättää osallistumisesi myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: paattajapaneeli@abo.fi

Tutkimusta hallinnoi Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos ja tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa kansallisesta yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuria (FIRIPO).

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Päättäjäpaneeli -tutkimukseen.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Åbo Akademi
Postiosoite: Tuomiokirkontori 3, 20500 TURKU
Käyntiosoite: Tuomiokirkonkatu 3, TURKU
Tietosuojavastaava Ada Widjeskog, dataskydd(a)abo.fi

2. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Projektiassistentti Marek Berg, marek.berg(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Turku

3. Tutkimuksen suorittajat
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Tutkimusjohtaja, Lauri Rapeli, lauri.rapeli(a)abo.fi. Osoite: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Turku.

Tutkimushanketta koordinoi Åbo Akademi, joka vastaa tutkimusrekisterin ylläpidosta. Päättäjäpaneeli -hankkeen tutkijoilla ja työntekijöillä on oikeus käsitellä tutkimuksen kautta kerättyä tietoa.

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?
Henkilötietoja käytetään Päättäjäpaneeli –tutkimushankkeen yhteydenottoihin ja hanketta koskevaan tutkimustyöhön. Tietoja tarvitaan tutkimuksessa tehtävien kyselyjen toteuttamiseen ja yhdistämiseen. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j ja tietosuojalain 6 §:n 7-kohta.

5. Mitä tietoja käsittelemme ja miten niitä käsitellään?
Tarvitsemme henkilötietoja ensisijaisesti osallistujien tavoittamista ja rekrytointia varten. Tavoittaaksemme osallistujat ja lähettääksemme heille kyselyitä, tarvitsemme lähinnä heidän sähköpostiosoitteet.

Kyselyihimme annettuja vastauksia käytetään yhteiskuntatieteellistä tutkimusta varten ja niitä analysoidaan erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Välttääksemme samojen kysymysten toistamisen joka kyselyssä ja mahdollistaaksemme sen tutkimisen, miten mielipiteet kehittyvät ajan myötä, aiemmin annettuja vastauksia voidaan yhdistää myöhemmin annettuihin vastauksiin. Tuloksia julkaistaan kuitenkin aina ryhmämuodossa, jolloin yksittäisten vastaajien tunnistaminen on mahdotonta.

Kun rekrytoimme Päättäjäpaneeliin uusia osallistujia, keräämme ensin uusista kunnanvaltuutetuista seuraavat tiedot: Nimi, äidinkieli, kunta, puolue ja ikä vaalipäivänä. Nämä tiedot on hankittu Oikeusministeriön tulospalvelusta. Näiden tietojen perusteella keräämme valtuutettujen sähköpostiosoitteet kuntien kotisivuilta tai kuntien yhteyshenkilöiltä.

Kun rekisteröidyt tutkimukseen keräämme sinulta seuraavat tiedot: sukupuoli ja koulutustaso.

Seuraavia tietoja voidaan käyttää erilaisissa tilastollisissa analyyseissä: äidinkieli, kunta, syntymävuosi, sukupuoli ja koulutustaso. Vastaajan nimeä ei rekrytoinnin jälkeen koskaan yhdistetä suoraan muihin tietoihin tai vastauksiin.

Kyselyvastaukset ovat kyselypalvelussamme yhdistetty sähköpostiosoitteisiin, mutta ennen kuin vastausten analysointi aloitetaan vastaukset pseudonymisoidaan. Kun lataamme vastausaineiston kyselypalvelusta, sähköpostiosoitteet poistetaan tiedostosta ja korvataan ID-koodeilla. Tämän jälkeen yksittäisiä vastaajia ei enää voida yhdistää yksittäisiin vastauksiin pelkän vastausaineiston avulla.

Tietyt henkilötiedot luokitellaan GDPR:n mukaan arkaluontoisiksi. Tutkimuksessa kerättäviä arkaluontoisia henkilötietoja ovat vastaajan poliittiset mielipiteet ja filosofiset vakaumukset.

Keräämme myös teknistä tietoa laitteesta, jonka avulla vastaat kyselyihimme. Kun vastaat kyselyyn, laitteesi IP-osoite ja paikkatieto tallennetaan. Nämä tiedot kerätään kyselyn laadun varmistamiseksi. Pystymme näiden tietojen avulla tarkistamaan, ettei liian monta vastausta tule samasta paikasta tai IP-osoitteesta. Näin pyrimme varmistamaan, ettei tutkimusta yritetä manipuloida. Emme käytä tietoja muihin tarkoituksiin, eikä tietoja koskaan luovuteta eteenpäin. Nämä tiedot poistetaan myös aineistosta ennen kuin sen analysointi aloitetaan. Vain tietyillä Päättäjäpaneelin työntekijöillä on pääsy näihin tietoihin.

6. Mistä saamme tiedot?
Nimi, äidinkieli, kunta, puolue ja ikä vaalipäivänä on hankittu Oikeusministeriön tulospalvelusta. Sähköpostiosoitteet on saatu kuntien kotisivuilta tai kuntien yhteyshenkilöiltä. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Ainoastaan tietyt Päättäjäpaneeli -hankkeen tutkijat käsittelevät tietoja, joiden perusteella vastaaja voi olla tunnistettavissa. Näitä tietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille.

Kyselyvastauksia ja tiettyjä henkilötietoja voidaan jakaa muille tutkijoille Suomessa ja EU/ETA-alueen sisäpuolella. Emme kuitenkaan luovuta tietoja, joiden avulla yksittäisiä henkilöitä voidaan tunnistaa. Teemme ajoittain yhteistyötä muiden yliopistojen ja tutkijoiden kanssa ja heidän kanssa voidaan jakaa Päättäjäpaneeli –tutkimuksen avulla tuotettuja aineistoja.

Voimme luovuttaa seuraavia tietoja eteenpäin tutkijoille, joiden kanssa teemme yhteistyötä: ikäryhmä, kunta, koulutustaso, sukupuoli ja äidinkieli. Emme koskaan luovuta seuraavia tietoja eteenpäin kenellekään: sähköpostiosoite, IP-osoite, paikkatieto, nimi. Näitä tietoja ei myöskään sisällytetä analysoitaviin tietoaineistoihin.

Lähetämme ja toteutamme kyselymme Qualtrics –kyselypalvelun avulla. Kyselyn ollessa aktiivinen, osallistujien sähköpostiosoitteita ja kyseessä olevan kyselyn vastauksia säilytetään väliaikaisesti kyseisessä palvelussa. Tietojasi voidaan väliaikaisesti siirtää niin sanottuihin ”kolmansiin maihin”. Kun kysely päättyy, lataamme vastaukset palvelusta ja poistamme kaikki tiedot palvelusta.

Kyselyvastaukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina jatkokäyttöön luovutettaviksi tutkimusta ja opetusta varten. Kun tiedot ovat anonymisoitu, niiden avulla ei enää voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään säilytämme niitä?
Hankkeessa kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietokantoihin tallennetut tiedot on suojattu salasanoin ja palomuurein. Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta analyysivaiheessa.
Päättäjäpaneelia varten kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi.

9. Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet
– oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
– oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tietyissä tapauksissa poiketa lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.
Rekisteröitynä osallistujana sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

10. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä ilmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Päivitetty 28.5.2024