Skriv här det du söker efter!

Framtidsdalen är ett nationellt projekt för framtidens ledare inom utbildningen.

Framtidsdalen 2.0 erbjuder deltagande team från kommuner och språköar möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner och verksamhetskultur. 

 

Fortbildningens tyngdpunktsområden:  

1. Stärka ledarskapskompetensen

Syftet med fortbildningsprogrammet Framtidsdalen 2.0 är att stärka och utveckla ledarskapskompetensen hos utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, skolornas rektorer, ledningsgruppsmedlemmar och personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken (chefer och föreståndare) Ett särskilt fokus kommer nu att riktas på delaktighet och genomskinlighet i bildningens styrkedja. 

2. Stöda lokala och regionala utvecklingsbehov

Teamwork är nyckelordet! Under fortbildningen jobbar deltagarna i kommunvisa team och tillsammans med övriga deltagare över kommungränserna. Fortbildningen leds av ett projektteam och regionala processledare. I de olika modulerna medverkar flertalet sakkunniga föreläsare och utbildare. De fyra modulerna omfattar följande övergripande teman:

  • Ledarskap i en lärande gemenskap
  • Förnyelse och utveckling av  verksamhetskulturen och strukturerna
  • Att leda verksamhetskulturen, strukturer och förändringar
  • Helhetspedagogiskt ledarskap

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för det egna arbetet och för pågående utvecklingsprocesser som leder framåt mot den nya bildningskommunen 2025

3. Strategiskt arbete tillsammans

Tanken med Framtidsdalen 2.0 är att arbeta tillsammans med representanter från olika sektorer. Vi erbjuder: 

  • Sakkunniga föreläsare kring aktuella teman 
  • Regionala fortbildningstillfällen i Helsingfors, Vasa och Åbo
  • Processledning och handledning under fortbildningen 
  • Nätverkande och möjligheter att utveckla kontaktnätet i Svenskfinland

 

 

Målgrupp: 

Utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, skolornas rektorer, ledningsgruppmedlemmar och personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken (chefer och föreståndare) 

Kommunerna och språköarna deltar som ett eget team och fokus ligger på egna pågående utvecklingsprocesser samt nätverkande.  

 

Målsättningar: 

Framtidsdalen 2.0 har uppsatta målsättningar på två nivåer: gemensamma målsättningar för det deltagande teamet och målsättningar för den enskilde deltagaren.

Målsättningar för teamet:   

 1. Synliggöra bildningens styrkedja inom organisationen (bildningen) och öka kännedomen om hela bildningen inom teamet 
 2. Skapa genomskinlighet i beslutsfattandet och betona vikten av delaktighet och teamets ansvar att agera
 3. Tydliggöra teamets funktion och medlemmarnas roller i olika situationer; utvecklings- och kvalitetsarbete, informationsgång, krissituationer
 4. Hitta styrkan i det kollektiva samspelet
Målsättningar för den enskilde deltagaren:   

 1. Synliggöra sin uppgift i bildningens styrkedja, för sig själv och sina medarbetare
 2. Skapa tydlighet i det egna ledarskapet och klargöra sitt eget ansvar, sin rätt och skyldighet att agera i olika situationer 
 3. Stärka välbefinnandet i arbetet genom ett hållbart ledarskap 
 4. Hitta sin roll som teamspelare i organisationen

 

Här kan du se en kort tillbakablick på fortbildningsprogrammet Framtidsdalen 2018 – 2019:

 

Arbetssätt och tidtabell: 

Framtidsdalen 2.0 genomförs november 2021 – november 2022, genom närstudier med gemensamma och regionala träffar, inklusive handledning under fortbildningsprogrammets gång. Tider för de regionala träffarna finns under respektive modul. 

Omfattning: 

Fortbildningsprogrammets omfattning är 10 sp.   

Avgift:

Fortbildningsprogrammet Framtidsdalen 2.0 finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt för deltagarna. Avgifter för resor, kost och logi är på deltagarnas egen bekostnad.

Uppdaterad 29.11.2022