Skriv här det du söker efter!

Tillgänglighetsutlåtande för Åbo Akademis forskningsportal

Tillgänglighetsutlåtande för Åbo Akademis forskningsportal

Detta är tillgänglighetsutlåtandet för Åbo Akademis forskningsportal AboCRIS (research.abo.fi).

Skapad: 22.4.2022
Uppdaterad 25.4.2022
Webaddress: https://research.abo.fi/sv/

Tillgänglighetsstatus

Denna webplats uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Krav som inte iakttagits och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan. Systemleverantören Elsevier B.V. har granskat portalens tillgänglighet. En detaljerad beskrivning av tillgänglighetsbrister finns i leverantörens tillgänglighetutlåtande. Leverantören siktar till att åtgärda bristerna så fort som möjligt.

Icke tillgängligt innehåll på vilket lagen om tillhandahållande av digitala tjänster inte tillämpas

Själva publikationerna (fulltexter) och andra filer som kan läsas/laddas ner i portalen fyller inte lagens krav och lagen tillämpas inte på dem då de inte är producerade av Åbo Akademi. Detta innehåll består främst av parallellpublicerade versioner av forskningsartiklar som forskaren själv skapat och registrerat i systemet. De här publikationerna har ursprungligen varit publicerade av vetenskapliga förlag. Publikationer och andra innehållskategorier i portalen kan också ha underlag som stöder eller ger tilläggsinformation om innehållet och som användaren har själv producerat och registrerat i portalen.

Tillgänglighetsbrister

Om du noterar brister i tillgängligheten på webbplatsen kan du kontakta oss via kontaktformuläret på portalen eller per epost: abocris@abo.fi

Tillsynsmyndigheten

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör (se kontaktuppgifterna ovan). Det kan ta upp till 14 dygn innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Uppdaterad 25.4.2022