Kirjoita tähän hakemasi!

Koulutusohjelmat

Koulutusohjelmat

Aineenopettaja

Laaja yleissivistys luo meille edellytykset ymmärtää ympäröivää maailmaa ja toisiamme. Aineenopettaja on oman oppiaineensa asiantuntija ja innostaa päivittäin oppilaitaan avartamaan näköalojaan.

Biotieteet

Biotieteilijä voi tutkimuksen ja käytännön sovellusten avulla suojella ihmisten ja eläinten elämää, kehittää sairauksiin uusia parannuskeinoja tai luoda maailman merien suojelemiseen tarkoitettuja menetelmiä ja tuotteita.

Erityisopettaja

Koska olemme kaikki erilaisia kyvyiltämme ja taidoiltamme, opimme asioita eri tavoilla. Erityisopettajan tehtävänä on tukea fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä erityistukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten oppimista.

Farmasia

Farmaseutin työssä vaikutat konkreettisesti ihmisten terveyteen, sillä olet lääkkeiden asiantuntija.

Informaatio­teknologia

Informaatioteknologia helpottaa jokapäiväistä elämäämme ja on mukana lähes kaikilla elämänalueilla. Käytämme aamuvarh...

Kauppatieteet

Kauppatieteet tarkastelevat niitä kiehtovia, näkymättömiä voimia, jotka pitävät meitä ympäröivän maailman käynnissä.

Kemian-­ ja­ prosessi­tekniikka

Kemian- ja prosessitekniikkaa opiskeleva tutustuu teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Kestävää kehitystä painotetaan koko opintojen ajan.

Dekoration - två studerande i en korridor i svart och vit

Korkea­koulu­peda­gogiikka

HELLA-Higher Education Learning Lab -kehittämishankkeessa on kehitetty ja pilotoitu 60 opintopisteen laajuista, monikielistä korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta korkeakouluopettajille. Tavoitteena on ollut antaa opettajille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan valitsemalla yksittäisiä kursseja omien tarpeidensa mukaan.

Kulttuuri,­ historia­ ja­ filosofia

Moderni yhteiskuntamme perustuu traditioille, kulttuurille ja uskomuksille, jotka vaikuttavat maailmankatsomukseemme ja käsitykseemme itsestämme. Humanisti on kiinnostunut siitä, mistä yhteiskuntaa peilaavat ilmaukset ovat peräisin ja minkälainen merkitys niillä on elämässämme.

Kvinna vid maskin

Käsi­työ­tiede­ ja­ koti­talous­tiede

Omin käsin tekeminen ja tietoiseen harkintaan perustuvat valinnat arkielämässä ovat sinulle luonnollisia toimintatapoja. Haluat osaltasi luoda sekä nykypolvelle että tuleville sukupolville kestäviä elämän edellytyksiä.

Bild på strupe.

Logopedia

Logopedian opiskelu sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä, viestinnästä ja äänestä ja jotka haluavat tehdä työtä ihmisten parissa.

Studerande i Geologicum.

Luo­nnon­tie­teet

Luonnontieteet auttavat meitä ymmärtämään, miten maailmamme on muodostunut. Luonnon lainalaisuudet asettavat rajat ihmisen olemassaololle mutta tarjoavat samalla loputtomasti mahdollisuuksia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen.