Skriv här det du söker efter!

Dataskyddsbeskrivning, placeringsuppföljning, utexaminerade 1 år efter examen

Dataskyddsbeskrivning, placeringsuppföljning, utexaminerade 1 år efter examen

EU:s dataskyddsförordning ((EU) 2016/679) artikel 13 och 14. Dataskyddsbeskrivning för enkäten Placeringsuppföljning, utexaminerade magistrar, farmaceuter, rättsnotarier och lärare inom småbarnspedagogik ett år efter examen.

 

 

 

1. Personuppgiftsansvarig

 

Åbo Akademi

 

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3

20500 ÅBO

Tfn 02 215 31

 

FO-nummer: 0246312-1

 

2. Kontaktperson i frågor om personuppgifter

Koordinator Matias Erlund

Tfn 02 215 4116

E-post: arbetsforum@abo.fi

 

3. Dataskyddsombud

 

Anna-Maria Nordman

 

dataskydd@abo.fi

 

tel: +358 2 21531 (växel) +358 400594894 (direkt)

 

4. Registrets namn

 

 

Register för enkät, placeringsuppföljning 1 år efter examen, för personer som högre högskoleexamen eller en så kallad avslutande lägre högskoleexamen vid Åbo Akademi.

 

5. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

samt rättslig grund för behandlingen

 

 

Syftet med karriäruppföljningsenkäterna är att följa upp den tidiga arbetskarriären och arbetsmarknadssituationen för universitetsexaminerade (personer som avlagt högre högskoleexamen eller en s.k. avslutande lägre högskoleexamen, t.ex. lärare inom småbarnspedagogik eller farmaceut, ett år efter utexamineringen), att utnyttja informationen som fås genom uppföljningen i undersökningar som beskriver den tidiga arbetskarriären hos akademiskt utbildade personer samt i utvecklingen av högskoleutbildningen och studiehandledningen och att erbjuda information för studie- och karriärplanering för personer som planerar att studera, studerar eller har avlagt examen.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är allmänt intresse baserat på universitetens uppgifter enligt universitetslagen (228/2009, 2 § och 87 §)

 

 

 

 

 

6. Uppgiftsinnehåll i registret

 

 

E-lomake via adressen survey.abo.fi

 

Registret för placeringsuppföljningsenkäter (skickas till utexaminerade 1 år efter examen) vid Åbo Akademi innehåller svaren på enkäten och följande bakgrundsuppgifter behandlas i samband med enkäten:

a) blankettens ID/nätblankettens ID, svarsdatum

 

b) identifikationsuppgifter, som inte lagras med svaren och används enbart för administration av målgrupp och utskick och för att sammanföra bakgrundsuppgifterna:

–       förnamn, efternamn, personbeteckning,

–       telefonnummer

–       matrikelnummer/studierättsnummer

–       e-postadress

 

c) bakgrundsuppgifter som lagras tillsammans med enkätsvaren:

–       kön, medborgarskap, modersmål

–       universitet, antagningsår, ålder vid utexaminering, utbildningsområde (nivåerna 1, 2, 3)

–       examens nivå, studieort, huvudämne, utbildningsområde/ämnesområde, fakultet, andra yrkes- eller högskoleexamina

 

Hen som vill ha mer information om var resultaten från undersökningen publiceras kan uppge sin e-postadress när hen besvarar enkäten. E-postadressen lagras separat från enkätsvaret i Åbo Akademis register.

 

 

7. Legitima källor

 

 

 

De som inbjuds att delta i enkäten är alumner utexaminerade från Åbo Akademi för ett år sedan, mera precist, utexaminerade föregående kalenderår. Källan för informationen är Åbo Akademis studieregister, där utbildnings- och kontaktinformation hämtas ut på basen av utexamineringsåret. Uppgifterna kompletteras ännu med information om e-post från Åbo Akademis alumniregister.

 

 

 

 

8. Legitim utlämning av uppgifter samt mottagarkategorier

 

 

Behandling av registrerade personuppgifter har lagts ut på uppdragsavtal:

☒ Nej

☐ Ja. Enligt följande:

 

.

 

 

 

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

 

Överförs uppgifter till tredjeländer eller till internationella organisationer utanför Eu eller EES?

☒ Nej

☐ Ja, till

 

10. Principer för registrets säkerhet

 

A Manuellt material

 

B Elektroniska uppgifter

 

Enkätsvaren och bakgrundsuppgifter lagras elektroniskt på Åbo Akademis server. Identifikationsuppgifter lagras enskilt på servern och endast så länge som datainsamlingen till enkäten pågår. Endast anställda personer med ansvar att arbeta med karriäruppföljningar har tillgång till registret, som förvaras på en server som kräver personlig inloggning med lösenord.

 

 

11. Lagringstid och kriterier för fastställande av lagringstid

 

 

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda informanter sparas endast tills materialet har sammanställts; efter sammanställningen förstörs uppgifterna.

Åbo Akademi lagrar materialet som inte innehåller direkta identifikationsuppgifter i 10 år.

 

 

12. Automatiserat beslutsfattande eller profilering samt logiken bakom och betydelsen av behandlingen

 

 

Registrerade uppgifter används för automatiserade beslut, inklusive profilering:

☒ Nej

☐ Ja, för

 

 

 

13. Den registrerades rättigheter

 

 

 

 

Uppgifterna används för statistiska ändamål.

 

Med stöd av dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) har den registrerade Den registrerade har rätt att

–       få tillgång till sina uppgifter hos Åbo Akademi

–       få sina personuppgifter korrigerade

–       få sina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”)

–       begränsa behandlingen av personuppgifterna i vissa situationer

–       invända mot behandlingen av personuppgifterna

 

Undantag från rättigheterna till tillgång, korrigering, begränsning och invändning till den del som uppgifterna behandlas för statistiska ändamål kan göras i enlighet med dataskyddslag 1050/2018, 31 §.

 

Behandlingen omfattar inte automatiserat beslutsfattande.

 

Den registrerade kan begära att utöva sina rättigheter genom att kontakta universitetet på dataskydd@abo.fi eller Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO

 

–       Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

 

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där hen har sin hemvist eller arbetsplats, om hen anser att behandlingen av personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Den registrerade har dessutom rätt till andra administrativa prövningsförfaranden eller andra rättsmedel.

 

 

 

Kontaktinformation:

 

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors

Växel: 029 56 66700

Fax: 029 56 66735

E-post: tietosuoja@om.fi

 

 

 

Uppdaterad 7.11.2022